All posts by chuymichxinhdep

An toàn tính toán đa thành viên

Multi-Party Computation (MPC) là một khái niệm được các nhà mật mã học đắn đo nghiên cứu tận những thập niên 80 thế kỷ trước. Xuất phát tự nhiên từ những bài toán học búa trong cuộc sống phải đặt ra một giao thức hay ho hơn để đánh đố nhau. Ví dụ năm 1982 đó là bài toán triệu phú của anh Yao (1982 Andrew Yao  1), diễn Nôm đơn giản là anh Bin có số A tiền, còn anh Job có số B tiền. Hai anh trong một cuộc nhậu lỡ thách nhau xem ai có nhiều tiền hơn ai surrender. Nhưng hai anh đều không muốn lộ ra tổng số tiền mình có cho nhau biết. Do đó mới nảy sinh bài toàn chứng minh bất đẳng thức A ≥ B mà không lộ thông tin nào của A và B cho bất cứ ai, kể cả 2 anh Bin và anh Jobs. Giải quyết xong bài toàn này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bảo mật thông tin đặc biệt là thương mai điện tử, data mining khi muốn so sánh các giá trị, tính toán cộng trừ nhân chia mà vẫn bảo vệ được thông tin mật như số tiền, tổng tiền trong tài khoản khách hàng, thông tin nhân khẩu học v.v.

Continue reading An toàn tính toán đa thành viên

Malware Analysis Overview for beginners

 

 

The malware threat landscape is continuously evolving. In this blog post, I would like to introduce the basic concept of malware and malware analysis, the ideas of both static and dynamic malware analysis. Besides, malware evasive techniques and novel solutions will be introduced as well as modern research such as automatic protocol RE and Android malware behavior analysis will be mentioned in last sections.

Continue reading Malware Analysis Overview for beginners

Basic concepts of Chinese Remainder Theorem with respect of RSA/AES

 

Chinese Remainder Theorem
=========================

Suppose are positive integers and coprime in pair. For any sequence of integers , there exists an integer x solving the following system of congruence equations:


There exists an unique modulo solution of the system of simultaneous congruences above:

in which:

Continue reading Basic concepts of Chinese Remainder Theorem with respect of RSA/AES

Introduction to Threshold signature scheme

THRESHOLD SIGNATURE SCHEME

 1. Introduction

Assuming there are 20 employees in a company, and if each employee has his or her own copy of the secret key then it is hard to assure on individuals due to compromise and machine break down. In the other hand, if there is a valid signature requires all 20 employees’ signature in the company then it will be very secure but not be easy to use. Therefore we can implement a scheme which requires only sign 5 or more out of 20 employees then it will be valid and that is exactly what a (5,20) threshold signature scheme tries to achieve. In addition, if a threat agent wants to compromise the system and obtain a message, he must compromise at least 5 people in the scheme and that is a harder thing to do compared to a traditional public scheme.

Continue reading Introduction to Threshold signature scheme

Deciphering Ceasar basic concept

Deciphering

 

Ciphertext: “VaqrprzoreoeratraWhyvhfraJnygreUbyynaqreqrgjrroebrefinaRqvguZnetbganne

NzfgreqnzNaarjvytenntzrrxbzraznnezbrgabtrrarragvwqwrovwbzn

oyvwiraBznmnyurgzbrvyvwxuroorabzNaarabtrracnnejrxraqnnegrubhqrafpuev

wsgRqvguSenaxvarraoevrsnnaTregehqAnhznaauhaiebrtrerohhezrvfwrvaSenaxs

hegnzZnva

The given ciphertext has only letters without space, punctuation or separated key, there are two classic cipher systems such as substitution cipher and transposition cipher which are known to be easy to attack by using frequency analysis or bruteforce techniques. Continue reading Deciphering Ceasar basic concept

BackdoorCTF Writeup

backdoor CTF 2015: NONAME

Category: Exploit Points: 200 Author: Amanpreet Singh Difficulty: Solves: 25 Description:

Intrestingly enough, even though it was not expected, Chintu found a cool website to play with, though he can't get the flag. Can you? Visit this. Submit the SHA-256 hash of the flag obtained.

Gaylord : At first, (str (all-ns)) to get all namespaces. And then (clojure.repl/dir noname.people.admin) to see what inside. There is including flag and secret. Used (noname.people.admin/flag) to get the  a half of the flag.

Chuymichxinhdep: However secret is a private variable variable, I used ((noname.people.admin/secret)) to obtain the other half of the flag. Problem solved.

backdoor CTF 2015: QR

Category: Misc Points: 70 Author: Abhay Bir Singh Rana Difficulty: Easy Solves: 84 Description:

Decode some QR codes at nc hack.bckdr.in 8010

 

chuymichxinhdep:

from subprocess import Popen, PIPE
i = 0
import socket

sock = socket.socket()
sock.connect(("hack.bckdr.in", 8010))
s= sock.recv(1024)
print(s)
while True:
	i=i+1
	string = ""
	s= sock.recv(65535)
	data= s.replace("\x20\x20","0").replace("\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88","1")
	file = open('qr','w')
	for line in data.split("\n"):
		string = string+line[1:len(line)-1]+"0"*(47-len(line))+"\n"
	file.write(string[46:len(string)-1-46])
	file.close()
	output = Popen(["python", "sqrd.py", "qr"], stdout=PIPE).communicate()[0]
	print i, output.strip()
	sock.send(output.strip())

Convert the QR to binary only and use Strong QR to decode. After 50 submissions we've got the flag.

backdoor CTF 2015: RAPIDFIRE

Category: Misc Points: 500 Author: Amanpreet Singh Difficulty: TODO Solves: 0 Description:

I am enjoying it really. Are you? nc hack.bckdr.in 8007. Submit the SHA-256 hash of the flag obtained.

Chuymichxinhdep: Just use a brilliant source code from gaylord.

import socket, hashlib, time, requests
from geopy import GoogleV3
import re
import shelve
import omdb

host = '128.199.107.60'
port = 8008
rep_countrycode = False

def fib(n):
  i = h = 1
  j = k = 0
  while (n > 0) :
    if (n%2 == 1) : # when n is odd
      t = j*h
      j = i*h + j*k + t
      i = i*k + t
    t = h*h
    h = 2*k*h + t
    k = k*k + t
    n = int(n/2)
  return j

def get_country(place_name):
  gapi = shelve.open('googly_cache', writeback=True)
  try:
    wat = place_name.encode('base64')
  except UnicodeEncodeError:
    wat = u' '.join(place_name).encode('utf-8').strip().encode('base64')
  if (wat in gapi):
    print('[*] Found in shelf')
    loc = gapi[wat]
  else:
    print('[*] Request from GGAPI')
    loc = geolocator.geocode(place_name).raw
    gapi[wat] = loc
    gapi.sync()
  gapi.close()
  for comp in loc['address_components']:
    if 'country' in comp['types']:
      if rep_countrycode:
        return comp['short_name'] # TODO: not short_name but something else
      else:
        return comp['long_name']

def get_release(movie_name):
  gapi = shelve.open('moviee_cache', writeback=True)
  try:
    wat = movie_name.encode('base64')
  except UnicodeEncodeError:
    wat = u' '.join(movie_name).encode('utf-8').strip().encode('base64')
  if (wat in gapi):
    print('[*] Found in shelf')
    loc = gapi[wat]
  else:
    print('[*] Request from OMDB')
    s = omdb.title(movie_name)
    loc = s['year']
    gapi[wat] = loc
    gapi.sync()
  gapi.close()
  return loc
  
def read_until(wat):
  buf = ''
  while not (wat in buf):
    buf += sock.recv(1)
  return buf
  
def read_for_fun(sz):
  d = ''
  while (sz > 0):
    tmp = sock.recv(sz)
    sz -= len(tmp)
    d += tmp
  return d

# init connection
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect((host, port))
geolocator = GoogleV3()
pii = requests.get('http://www.angio.net/pi/digits/pi1000000.txt').text
# read & answer
while True:
  s = sock.recv(8192)
  if ('code is in CAPS' in s): rep_countrycode = True
  if (s == ''): sleep(10)
  print(s)
  n = 'wat'
  res = n
  if ('sum' in s):
    n = int(re.findall(r'first\ (\d+)\ ', s)[0])
    if ('odd' in s):
      res = n * n
    elif ('fibonacci' in s):
      res = fib(n+2) - 1
    elif ('natural number' in s):
      res = (n * (n + 1) // 2)
    res = str(res)
  elif ('prime' in s):
    n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) + 1
    n = str(n)
    page = requests.get('http://numbersofprime.com/prime/' + n)
    res = re.findall(r'

', page.text)[1] res = res.replace(',', '') res = res.strip() elif ('md5' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = hashlib.md5(n).hexdigest() elif ('pi' in s): n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) res = pii[n+1] elif ('fibonacci' in s): n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) res = str(fib(n)) elif ('binary' in s): n = int(re.findall(r'of\ (\d+)\ in', s)[0]) res = bin(n)[2:] elif ('country' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = get_country(n) elif ('release year' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = get_release(n) print '[*] n = ', n print '[*] res = ', res sock.sendall(res+'\n')

 

I added pycountry to get the alpha-2 code of country. After 199 submissions we will get the flag. Not a fun challange because of slow server and too many stupid questions.

-chuymichxinhdep.

phd

BabyPhD.

Welcome to BabyPhD!

Đôi lúc tôi hay một mình

Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui*

 

Các trang blog CTF nói chung thường có hiện tượng bong bóng như kiểu nhà đất Việt Nam thập niên hai ngàn. Ất min ban đầu mới lập cũng chịu khó đầu tư. Dần dần cơm áo gạo tiền và đủ thứ vớ vẩn sinh chán. Thêm nữa hậu duệ kém không kế tục được sự nghiệp nên hỏng cả. Thời còn mông muội, dân tình vào chơi ngõ hầu muốn được cái gì đó nhưng dần dà blog CTF đã không đáp ứng được với thời cuộc. Ngay đến cả thằng đầu xỏ ất min cũng bỏ mẹ qua facebook cầm kiếm nhựa chém nhau. Ấy vậy mà BabyPhD chúng tôi vẫn mạnh dạn mở blog CTF writeup. Ở xã hội thấy thịnh thì phù mà thấy suy thì nhổ có được những thánh thần rơi rớt lại những tính túy cuối cùng của các tay hacker mũ trắng thật là tự thấy mừng cho cộng đồng IT Việt vậy.

Để mở đầu cho chương trình nghệ thuật tấn công đến đâu viết lại tới đấy, chia sẻ chút kiến thức còm cõi cho đồng đạo security, chúng tôi xin hân hạnh khai trương blog BabyPhD với các thành viên trụ cột sau:

 • chuymichxinhdep: đã xinh đẹp lại còn học thức <3
 • yeuchimse: lời ít tình chi thít
 • peternguyen: anh hùng thời loạn
 • justcallmedude: gay kín không tên
 • antibkav: loại già có vợ nên luôn là thành viên bỏ đi của team, vớt vát cho nó phong phú
 • huyna: hiệp sĩ thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ thấy xi nhan khi có bài pwn
 • chim: geohot của nhóm

(Một vài thành viên khác xin giấu tên, số thành viên liên tục cập nhật nếu các bạn apply tại  đây)

 

Xin chào thân ái và quyết thắng

- Chụy Mích

*Đời có bao nhiêu ngày vui - st:Châu Đăng Khoa